Rapporten fra TBU, kan leses på regjeringen.no

Rapporten viser videre at for helseforetakene ble lønnsveksten 3,4 prosent. Den påvirkes av at det i 2019 ble flere årsverk som krever høyere utdanning, og dermed har noe høyere lønn, og færre årsverk som krever lavere utdanning enn i 2018. Korrigert for dette ble lønnsveksten i helseforetakene ca 3,2 prosent.

Slik ble lønnsveksten i 2019

 

Lønnsvekst 2019

NHO-bedrifter i industrien i alt

3,1

 - Industriarbeidere

3,1

 - Industrifunksjonærer

3,0

Virke-bedrifter i varehandel

3,0

Finanstjenester

3,4

Statsansatte

3,8

Kommuneansatte

3,5

Spekter-bedrifter utenom helseforetakene

3,3

Helseforetakene

3,4

 

Resultatet i staten, kommunene og i finanssektoren ble høyere enn anslaget fra frontfaget. Staten endte på 0,6 prosentpoeng over, og olje- og gassområdet 0,5 prosentpoeng over. Samtidig ble lønnsveksten i industrien noe lavere enn anslaget NHO og LO selv ga etter forhandlingsavslutning i 2019. Det kan delvis skyldes at anslaget ble satt for høyt, eller at toppen i den økonomiske høykonjunkturen kom tidligere enn antatt.

Oppslutning om frontfaget blir avgjørende også i årets tariffoppgjør

Inntektspolitikken, slik denne utformes i trepartssamarbeidet der Spekter også er med, forutsetter at lønnsveksten i alle oppgjør ikke over tid overstiger lønnsveksten i det såkalte frontfaget,.

Styret i Spekter legger alltid til grunn at Spekters medlemmer samlet sett (og helseforetakene for seg) ikke skal overstige frontfaget.

- Det er avgjørende at den samlede lønnsveksten i Norge må være tilpasset konkurransekraften til de bedriftene som konkurrer mot utlandet. Det har ledere og tillitsvalgte i Spekters medlemsvirksomheter hatt lang tradisjon for å slutte opp om, og jeg har grunn til å tro at vi også i år sammen kommer frem til forhandlingsløsninger som er gode både for landet, virksomhetene og de ansatte, sier Bratten.

Lønnsoppgjøret i Spekter starter 2. april

De innledende sentrale forhandlingene i Spekter er berammet til 2. og 3. april 2020. Deretter skal det forhandles lokalt i de enkelte virksomhetene. For helseforetakene blir det etter de innledende sentrale forhandlingene et eget forhandlingsopplegg som starter 16. april.

Les mer om lønnsoppgjøret i Spekter her