For en arbeidsgiverforening er det en tung beslutning å stevne en fagforening for Arbeidsretten. Denne gangen har imidlertid beslutningen vært enkel. Streiken hos Spektermedlemmet Felleskjøpet Agri som YS/Negotia har iverksatt, er slik vi ser det ikke bare tariffstridig og ulovlig, men en trussel mot hele den norske modellen.

La meg forklare litt nærmere. I Norge har arbeidsgiverorganisasjonene og fagforeningene avtalt at det annethvert år er mulig å forhandle om alt som står i tariffavtalen, altså i hovedoppgjørene. Da kan begge parter kreve endringer i alt fra sosiale bestemmelser som sykelønn og permisjonsordninger til arbeidstid og lønn. Det andre året, har vi avtalt at vi skal ha såkalte mellomoppgjør. I mellomoppgjørene er det kun mulig å forhandle om lønnstillegg, med mindre annet er eksplisitt avtalt. Slik avtale har ikke Spekter inngått med YS/Negotia.

For arbeidsgiversiden og bedriftene innebærer tariffsystemet at man forplikter seg for to og to år av gangen på å ikke endre for eksempel sykelønnsrettigheter, lønn under studiepermisjoner eller arbeidstid. Grunnen til at arbeidsgiversiden aksepterer å binde seg til ikke å endre slike vilkår over perioder på to år av gangen, er at fagforeningene som motytelse bidrar med fredsplikt – altså ikke vil gå ut i streik på spørsmål som omhandler disse vilkårene.

Kravene fra YS/Negotia hører ikke hjemme i et mellomoppgjør

Nå i 2019 er det et mellomoppgjør. Et oppgjør der vi altså kun skal forhandle om lønnstillegg. Da er det helt uforståelig og sterkt beklagelig at YS/Negotia i Felleskjøpet Agri ikke bare fremmer krav som hører hjemme i hovedoppgjøret, slik som sykelønn, forsikringer og permisjonsordninger, men i tillegg velger å streike for å få gjennomslag for disse kravene. Det er et angrep på forhandlingssystemet vi har avtalt og er enige om.

Dersom det etablerer seg en holdning i fagforeningene om at det ikke spiller noen rolle om man bringer slike krav inn i et oppgjør vi har avtalt kun skal handle om lønn, kan det svekke norske virksomheters vilje til å organisere seg betraktelig. For hvem ønsker å kunne komme i en situasjon der man hvert eneste år risikerer at fagforeningene setter alle elementer i tariffavtalen i spill, og dermed øker potensialet for uenighet og streik, når hele forutsetningen for å inngå en tariffavtale er at det annethvert år ikke er lov å streike på annet enn eventuelt uenighet om lønn?

I Felleskjøpet Agri er kravene og streiken i regi av YS/Negotia et klart forsøk på å omgå avtalte spilleregler, og å skaffe seg et forsprang på de andre arbeidstakerorganisasjonene som forholder seg lojalt til at i mellomoppgjør er det kun lønn vi forhandler.

Spekter har på bakgrunn av dette i dag valgt å stevne YS og Negotia for Arbeidsretten for å få erklært streiken i Felleskjøpet tariffstridig og ulovlig. Denne streiken er ikke bare en trussel mot den norske modellen. Den er i tillegg i ferd med å gi store konsekvenser for dyrevelferden og for Felleskjøpet Agris kunder.

Felleskjøpet Agri med nytt tilbud for å få avsluttet streiken

I dag har Felleskjøpet Agri valgt å komme med et nytt tilbud til YS/Negotia for å få avsluttet streiken.

Tilbudet innebærer blant annet at Felleskjøpet vil sikre at de de ansatte får videreført gruppelivsforsikringer og full lønn under sykdom og foreldrepermisjon som i dag. I tillegg garanterer Felleskjøpet Agri at ingen av dagens ansatte skal gå ned i grunnlønn når Felleskjøpet Agri bytter arbeidsgiverforening fra Spekter til NHO 1. april 2020. I tillegg tilbys det selvsagt et lønnsoppgjør i tråd med normen fra frontfaget, slik de andre organisasjonene i Felleskjøpet Agri allerede har inngått avtale om.

YS/Negotia er bedt om å komme med en tilbakemelding på dette tilbudet i dag. For dyrevelferden og for at kundene i Felleskjøpet Agri skal bli minst mulig skadelidende, er det nemlig i alles interesse at denne tariffstridige og ulovlige streiken avsluttes så raskt som mulig.

Forhåndsavtaler er nøkkelen til å sikre forsvarlig drift under streik

Avslutningsvis vil jeg påpeke at det er YS/Negotia som har ansvar for streikeuttaket og hvordan denne streiken rammer, ikke Felleskjøpet Agri eller Spekter. Felleskjøpet Agri har ansvar for at driften av virksomheten er i tråd med de regler som gjelder. Dette er uansett et ansvar som ikke kan overlates til Negotia eller andre fagforeninger og baseres på om fagforeningens streikekomite innvilger dispensasjon eller ikke.

I forkant av streiken fikk derfor Negotia tilbud fra arbeidsgiversiden om å inngå forhåndsavtale om hva som skulle unntas fra streik for å sikre forsvarlig drift under streiken. Det ønsket ikke YS/Negotia å gjøre. Forhåndsavtaler skal sikre at arbeid som er nødvendig for å avverge fare for liv og helse, eller betydelig materiell skade, blir ivaretatt i en streikesituasjon. YS/Negotia kunne dermed unngått å utsette Felleskjøpet, deres kunder og dyrene for den situasjonen de nå har gjort.