6.1 Generelt

6.1.1 Lønningsdag

Når ikke annet er bestemt, utbetales lønn den 12. i måneden. Dette gjelder også faste lønnstillegg og variable lønnstillegg for foregående måned hvis det er praktisk mulig.
Faller lønningsdagen på lørdag, søndag, helgedag eller offisiell fridag, skal lønnen utbetales siste virkedag før slike dager.

6.1.2 Lønn før ferie

En arbeidstaker kan før feriens begynnelse få utbetalt den lønn han ville få på lønningsdag som faller i hans ferie.

6.1.3 Forskudd

I ekstraordinære tilfeller kan arbeidstakeren få inntil en månedslønn utbetalt på forskudd. 

Ved husbygging eller betaling av boliginnskudd kan arbeidstakeren få inntil 
2 måneders lønnsforskudd.

6.1.4 Særbestemmelser Skuespillerforbund: Kontingenttrekk

Med hjemmel i aml §14-15, pkt 2 d), skal teatrene foreta trekk i lønn for skyldig medlemskontingent til Norsk Skuespillerforbund.

6.1.4 Særbestemmelser Norske Dansekunstnere:  Kontingenttrekk

Med hjemmel i aml, § 14-15, pkt 2 d), skal teatrene foreta trekk i lønn for skyldig medlemskontingent til Norske Dansekunstnere.
 

6.2 Særbestemmelser om lønnsregulativ

6.2.1 Lønnsregulativ Norske Dansekunstnere

Generelt

Regulativet er et bruttolønnsregulativ.

A-Regulativ

Lønnstabell NoDa 2023

Merknad: A-regulativet ble utvidet med lønnstrinn 36-45 i mellomoppgjøret 2023.

B-regulativ

 

 

1

500

2

1 000

3

1 500

4

2 000

5

2 500

 

 

6

3 000

7

3 500

8

4 000

9

4 500

10

5 000

 

 

11

5 500

12

6 000

13

6 500

14

7 000

15

7 500

 

 

16

8 000

17

8 500

18

9 000

19

9 500

20

10 000

 

 

21

10 500

22

11 000

23

11 500

24

12 000

25

12 500

....

....

30

15 000

31

15 500

32

16 000

33

16 500

....

....

62

31 000

....

....

75

37 500

76

38 000

77

38 500

78

39 000

....

....

92

46 000

....

....

139

69 500

140

70 000

141

70 500

142

71 000

 

Lønnsramme pr 1.4.11

ANS.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

 Ltr. D1

12

14

16

18

20

22

24

29

30

Stykkontr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ltr. D2

14

16

18

20

22

24

26

31

32

D3           

Ltr 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D4           

Ltr 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D5           

Ltr 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D6           

Ltr 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Endring etter mellomoppgjøret 2019 markert med grått: Nytt ansiennitetstrinn ved 16 år for D1 og D2. Dansere med 18 års ansiennitet som ansettes på stykkontrakt lønnes i lønnstrinn 34.

6.2.1 Lønnsregulativ Norsk Skuespillerforbund

Generelt

Regulativet er et bruttolønnsregulativ.

A-Regulativ

Lønnstabell NSF 2023


B-Regulativ

 

Ltr

Bruttobeløp

1

500

2

1 000

3

1 500

4

2 000

5

2 500

 

 

6

3 000

7

3 500

8

4 000

9

4 500

10

5 000

 

 

11

5 500

12

6 000

13

6 500

14

7 000

15

7 500

 

 

16

8 000

17

8 500

18

9 000

19

9 500

20

10 000

 

 

21

10 500

22

11 000

23

11 500

24

12 000

25

12 500

....

....

30

15 000

31

15 500

32

16 000

33

16 500

....

....

62

31 000

....

....

75

37 500

76

38 000

77

38 500

78

39 000

....

....

92

46 000

....

....

139

69 500

140

70 000

141

70 500

142

71 000

Lønnsrammer pr 1.4.11

 

ANS.

0

2

4

6

8

10

12

14

15

 Ltr. S1

12

14

16

18

20

22

24

29

30

Stykkontrakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ltr. S2

14

16

18

20

22

24

26

31

32

S3            

Ltr 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S4            

Ltr 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S5            

Ltr 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S6            

Ltr 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Endring etter mellomoppgjøret 2019: Nytt ansiennitetstrinn ved 15 år for S1 og S2 (i grått).

6.3 Lønnsansiennitet

6.3.1 Generelt

6.3.1.1 Ansettelse

Ved ansettelse godskrives all tidligere privat og offentlig tjeneste i lønnsansienniteten. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet og omsorgstjeneste med inntil 6 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn, eller pleie av eldre og syke. Verneplikt godskrives fullt ut.

6.3.1.2 Nedre aldersgrense

Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år.

6.3.1.3 Læretid

Læretid som lærling godskrives i lønnsansienniteten.

6.3.2 Opprykksdato

Ansiennitetsdatoen fastsettes på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet. Datoen fastsettes til enten 1. januar eller 1. juli, avhengig av hvilken av disse datoer som ligger nærmest den faktiske ansiennitetsdato.

6.3.3 Permisjon som medregnes i lønnsansienniteten

Følgende permisjoner regnes med i lønnsansienniteten:

1. Permisjon med hel eller delvis lønn.

2. Permisjon ved oppdrag i tjenestemannsorganisasjon og offentlige verv.

3. Permisjon uten lønn ved militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste, polititjeneste og siviltjeneste.

4. Permisjon uten lønn for å utdanne seg videre for arbeid i virksomheten med inntil 2 år. Arbeidstakere som på grunn av omsorgsarbeid har fått sin utdannelse forsinket - eller utsatt - kan få medregnet ytterligere inntil 1 år.

5. Fravær uten lønn i forbindelse med nedkomst og adopsjon medregnes med inntil 12 måneder i lønnsansienniteten.

6.3.4 Overgang fra annen stilling ved virksomheten

Ved overgang fra annen stilling beholder arbeidstakeren sin lønnsansiennitet.

6.3.5 Deltidsstillinger

Arbeidstakere i deltidsstillinger rykker opp på lønnstrinnskalaen etter vanlige regler.

Ansiennitetsbestemmelsene gjelder tilsvarende for ekstrahjelp og timelønte som over en periode på 1/2 år har vært i tjeneste i gjennomsnitt 15 timer eller mer pr. uke. (37,5 % stilling.)

Ved overgang fra deltidsstilling til heltidsstilling eller omvendt, beholder arbeidstakeren opptjent lønnsansiennitet.

6.3.6 Sesongarbeider

Arbeidere (sesongarbeidere) som er i virksomhetens tjeneste hvert år, får godskrevet sin faktiske tjenestetid slik at 24 måneders tjeneste gir 2 års lønnsansiennitet.

6.4 Særbestemmelser Norsk Skuespillerforbund - Lønnsansiennitet

Relevant praksis skal være ansiennitetsgivende. For frilans skuespillere fastsettes datoen alltid til nærmeste halvår oppover.

6.4 Særbestemmelser Norske Dansekunstnere - Lønnsansiennitet

Ansiennitet regnes fra fylte 16 år ved profesjonell utøvelse som danser. - Godkjent 3-årig høyskoleutdannelse i dans gir 2 års ansiennitet. - For frilans dansere fastsettes datoen alltid til nærmeste halvår oppover.

6.5 Stedfortredertjeneste/Konstituering

6.5.1 Plikt

Særbestemmelser Norsk Skuespillerforbund: gjelder ikke skuespillere.

Særbestemmelser Norske Dansekunstnere: gjelder ikke dansere.

6.5.2 Stedfortredertjeneste på samme nivå

Økes den ordinære arbeidsbyrde vesentlig i en lengre periode, kan det, etter drøfting med tillitsvalgte i vedkommende organisasjon, gis en passende godtgjøring.

6.5.3 Stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling

6.5.3.1

Ved pålagt stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling utbetales etter en ukes sammenhengende tjeneste den høyere stillings lønn når vedkommende overtar stillingens fulle arbeids- og ansvarsområde.

6.5.3.2 

Særbestemmelser Skuespillerforbund: gjelder ikke skuespillere.

Særbestemmelser Norske Dansekunstnere: gjelder ikke dansere.

6.5.4 Konstituering i lederstillinger

6.5.4.1

Ved konstituering (midlertidig ansettelse) i høyere lønnet stilling, utbetales fra første tjenestedag slik lønn som vedkommende ville fått ved opprykk til stillingen.

6.5.4.2

Når det er på det rene at en stilling vil bli stående ledig utover 1 måned pga. sykdom, permisjon e.l., foretas som hovedregel konstituering i stillingen.

6.6 Forhandlingsbestemmelser

6.6.1 Justerings- og normeringsforhandlinger

Partene sentralt kan avsette en viss andel av den økonomiske rammen til justerings- og normerings¬forhandlinger.

Forhandlingene føres innenfor en fastsatt økonomisk ramme, og kan gjelde følgende forhold: 
1. unormerte stillinger (stillinger hvor lønnsplasseringene ikke er sentralt fast¬satt) som ikke er lønnsmessig knyttet til normerte stillinger. 
2. endring i en stillings/stillingsgruppes arbeids- og ansvarsområde. 
3. behov for å rekruttere, eventuelt beholde kvalifisert arbeidskraft. 

6.6.2 Lokale forhandlinger

Partene lokalt kan uavhengig av det som er nevnt i foregående punkt ta opp forhandlinger om omgjøring av stillinger, alternative lønnstrinnsplasseringer og annen godtgjøring etter B-regulativet innenfor tariffavtalens bestemmelser når:
 
1. det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige
    endringer. 
2. det i forbindelse med endret teknologi, omorganisering og omlegging av
    arbeidsopp¬gaver har skjedd vesentlige endringer (i rimelig utstrekning tas 
    også hensyn til endringer som har skjedd gradvis over lengre tidsrom) i de
    forhold som er lagt til grunn ved lønnsplasseringen. 
3. det er gjennomført produktivitets-/effek¬tiviseringstiltak som medfører klart
    målbare resultater. Partene avtaler på forhånd hvordan dette skal måles. 
4. det har skjedd betydelige endringer i en stillings/stillingsgruppes arbeids- og
    ansvarsområde.

6.6.3 Særskilte forhandlinger

I de tilfeller hvor det er helt spesielle proble¬mer med å rekruttere eller beholde kvalifiserte arbeidstakere, vil partene etter forhandlinger kunne inngå avtale for den enkelte arbeidstaker om
 
1. endret lønnstrinnsplassering innenfor samme stillingsgruppe
    eller
2. spesiell avlønning som en personlig ordning.

Det er en forutsetning at slike avtaler bare skal kunne inngås for enkeltstående arbeidstakere og ikke for hele stillingsgrupper.

6.6.4 Saksbehandling

Resultatet av forhandlinger etter §§ 1 og 2 og avtaler etter § 3 skal innberettes til partene sentralt.

Forhandlingene med grunnlag i §§ 1, 2 og 3 skal føres etter reglene i tilleggsbestemmelsene til Hovedavtalen § 4.