6.1 Generelt

6.1.1 Lønningsdag

Når ikke annet er bestemt, utbetales lønn den 12. i måneden. Dette gjelder også faste lønnstillegg og variable lønnstillegg for foregående måned hvis det er praktisk mulig.
Faller lønningsdagen på lørdag, søndag, helgedag eller offisiell fridag, skal lønnen utbetales siste virkedag før slike dager.

6.1.2 Lønn før ferie

En arbeidstaker kan før feriens begynnelse få utbetalt den lønn han ville få på lønningsdag som faller i hans ferie.

6.1.3 Forskudd

I ekstraordinære tilfeller kan arbeidstakeren få inntil en månedslønn utbetalt på forskudd. 

Ved husbygging eller betaling av boliginnskudd kan arbeidstakeren få inntil 
2 måneders lønnsforskudd.

6.1.4 Særbestemmelser Skuespillerforbund: Kontingenttrekk

Med hjemmel i aml §14-15, pkt 2 d), skal teatrene foreta trekk i lønn for skyldig medlemskontingent til Norsk Skuespillerforbund.

6.1.4 Særbestemmelser Norske Dansekunstnere:  Kontingenttrekk

Med hjemmel i aml, § 14-15, pkt 2 d), skal teatrene foreta trekk i lønn for skyldig medlemskontingent til Norske Dansekunstnere.
 

6.2 Særbestemmelser om lønnsregulativ

6.2.1 Lønnsregulativ Norske Dansekunstnere

Generelt

Regulativet er et bruttolønnsregulativ.

A-Regulativ
 

  pr. 1.4.17 pr.1.4.2018 pr.1.4.2019 pr. 1.4.2020 pr. 1.4.2021
1 365 800 376 041 388 074 392 227 403 601
2 370 360 380 729 392 913 397 117 408 633
3 374 919 385 415 397 748 402 004 413 662
4 379 725 390 356 402 848 407 158 418 966
5 384 533 395 298 407 948 412 313 424 270
6 389 421 400 324 413 134 417 555 429 664
7 393 428 404 443 417 385 421 851 434 084
8 397 430 408 557 421 631 426 142 438 501
9 401 869 413 120 426 340 430 901 443 398
10 406 305 417 680 431 046 435 658 448 292
11 411 050 422 558 436 080 440 746 453 528
12 413 481 425 057 438 658 443 352 456 209
13 418 164 429 871 443 627 448 374 461 377
14 422 846 434 685 448 595 453 395 466 543
15 428 086 440 071 454 153 459 012 472 324
16 433 322 445 453 459 708 464 627 478 101
17 437 881 450 141 464 545 469 516 483 132
18 442 441 454 828 469 382 474 404 488 162
19 448 049 460 593 475 332 480 418 494 350
20 453 657 466 357 481 281 486 431 500 537
21 459 756 472 628 487 752 492 971 507 267
22 465 857 478 899 494 224 499 512 513 998
23 472 205 485 425 500 959 506 319 521 002
24 478 551 491 948 507 691 513 123 528 004
25 485 206 498 790 514 751 520 259 535 347
26 491 860 505 630 521 810 527 393 542 688
27 501 728 515 775 532 279 537 975 553 576
28 508 630 522 869 539 601 545 375 561 191
29 515 777 530 217 547 184 553 039 569 077
30 522 926 537 566 554 768 560 704 576 965
31 530 443 545 294 562 743 568 764 585 258
32 537 961 553 022 570 719 576 825 593 553
33 545 785 561 066 579 020 585 215 602 186
34 553 612 569 111 587 323 593 607 610 822
35 561 745 577 472 595 951 602 328 619 796

 

B-regulativ

 

1

500

2

1 000

3

1 500

4

2 000

5

2 500

 

 

6

3 000

7

3 500

8

4 000

9

4 500

10

5 000

 

 

11

5 500

12

6 000

13

6 500

14

7 000

15

7 500

 

 

16

8 000

17

8 500

18

9 000

19

9 500

20

10 000

 

 

21

10 500

22

11 000

23

11 500

24

12 000

25

12 500

....

....

30

15 000

31

15 500

32

16 000

33

16 500

....

....

62

31 000

....

....

75

37 500

76

38 000

77

38 500

78

39 000

....

....

92

46 000

....

....

139

69 500

140

70 000

141

70 500

142

71 000

 

Lønnsramme pr 1.4.11

ANS.

0

2

4

6

8

10

12

14

16

 Ltr. D1

12

14

16

18

20

22

24

29

30

Stykkontr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ltr. D2

14

16

18

20

22

24

26

31

32

D3           

Ltr 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D4           

Ltr 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D5           

Ltr 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D6           

Ltr 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *Endring etter mellomoppgjøret 2019 markert med grått: Nytt ansiennitetstrinn ved 16 år for D1 og D2. Dansere med 18 års ansiennitet som ansettes på stykkontrakt lønnes i lønnstrinn 34.

6.2.1 Lønnsregulativ Norsk Skuespillerforbund

Generelt

Regulativet er et bruttolønnsregulativ.

A-Regulativ

 

  pr. 1.4.2017 pr. 1.4.2018 pr. 1.4.2019 pr. 1.4.2020 pr. 1.4.2021
1 365 443 379 143 392 543 396 743 408 646
2 369 999 383 699 397 099 401 348 413 389
3 374 553 388 253 401 653 405 951 418 129
4 379 355 393 055 406 455 410 804 423 128
5 384 158 397 858 411 258 415 658 428 128
6 389 042 402 742 416 142 420 594 433 212
7 393 044 406 744 420 144 424 640 437 379
8 397 043 410 743 424 143 428 681 441 542
9 401 477 415 177 428 577 433 163 446 158
10 405 909 419 609 433 009 437 642 450 771
11 410 649 424 349 437 749 442 433 455 706
12 413 077 426 777 440 177 444 887 458 234
13 417 756 431 456 444 856 449 616 463 105
14 422 434 436 134 449 534 454 344 467 974
15 427 668 441 368 454 768 459 634 473 423
16 432 899 446 599 459 999 464 921 478 869
17 437 454 451 154 464 554 469 525 483 611
18 442 009 455 709 469 109 474 129 488 353
19 447 612 461 312 474 712 479 792 494 185
20 453 214 466 914 480 314 485 454 500 017
21 459 308 473 008 486 408 491 613 506 361
22 465 403 479 103 492 503 497 772 512 706
23 471 744 485 444 498 844 504 182 519 307
24 478 084 491 784 505 184 510 589 525 907
25 484 733 498 433 511 833 517 310 532 829
26 491 380 505 080 518 480 524 028 539 748
27 501 239 514 939 528 339 533 992 550 012
28 508 134 521 834 535 234 540 961 557 189
29 515 274 528 974 542 374 548 178 564 623
30 522 416 536 116 549 516 555 396 572 058
31 529 926 543 626 557 026 562 986 579 875
32 537 436 551 136 564 536 570 577 587 694
33 545 253 558 953 572 353 578 477 595 832
34 553 072 566 772 580 172 586 380 603 971
35 561 198 574 898 588 298 594 592 612 430


B-Regulativ

 

Ltr

Bruttobeløp

1

500

2

1 000

3

1 500

4

2 000

5

2 500

 

 

6

3 000

7

3 500

8

4 000

9

4 500

10

5 000

 

 

11

5 500

12

6 000

13

6 500

14

7 000

15

7 500

 

 

16

8 000

17

8 500

18

9 000

19

9 500

20

10 000

 

 

21

10 500

22

11 000

23

11 500

24

12 000

25

12 500

....

....

30

15 000

31

15 500

32

16 000

33

16 500

....

....

62

31 000

....

....

75

37 500

76

38 000

77

38 500

78

39 000

....

....

92

46 000

....

....

139

69 500

140

70 000

141

70 500

142

71 000

Lønnsrammer pr 1.4.11

 

ANS.

0

2

4

6

8

10

12

14

15

 Ltr. S1

12

14

16

18

20

22

24

29

30

Stykkontrakt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ltr. S2

14

16

18

20

22

24

26

31

32

S3            

Ltr 29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S4            

Ltr 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S5            

Ltr 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S6            

Ltr 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Endring etter mellomoppgjøret 2019: Nytt ansiennitetstrinn ved 15 år for S1 og S2 (i grått).

6.3 Lønnsansiennitet

6.3.1 Generelt

6.3.1.1 Ansettelse

Ved ansettelse godskrives all tidligere privat og offentlig tjeneste i lønnsansienniteten. Som privat tjeneste regnes også arbeid i hjemmet og omsorgstjeneste med inntil 6 år. Med omsorgstjeneste menes omsorg for barn, eller pleie av eldre og syke. Verneplikt godskrives fullt ut.

6.3.1.2 Nedre aldersgrense

Lønnsansiennitet regnes tidligst fra fylte 18 år.

6.3.1.3 Læretid

Læretid som lærling godskrives i lønnsansienniteten.

6.3.2 Opprykksdato

Ansiennitetsdatoen fastsettes på grunnlag av godskrevet lønnsansiennitet. Datoen fastsettes til enten 1. januar eller 1. juli, avhengig av hvilken av disse datoer som ligger nærmest den faktiske ansiennitetsdato.

6.3.3 Permisjon som medregnes i lønnsansienniteten

Følgende permisjoner regnes med i lønnsansienniteten:

1. Permisjon med hel eller delvis lønn.

2. Permisjon ved oppdrag i tjenestemannsorganisasjon og offentlige verv.

3. Permisjon uten lønn ved militærtjeneste, sivilforsvarstjeneste, polititjeneste og siviltjeneste.

4. Permisjon uten lønn for å utdanne seg videre for arbeid i virksomheten med inntil 2 år. Arbeidstakere som på grunn av omsorgsarbeid har fått sin utdannelse forsinket - eller utsatt - kan få medregnet ytterligere inntil 1 år.

5. Fravær uten lønn i forbindelse med nedkomst og adopsjon medregnes med inntil 12 måneder i lønnsansienniteten.

6.3.4 Overgang fra annen stilling ved virksomheten

Ved overgang fra annen stilling beholder arbeidstakeren sin lønnsansiennitet.

6.3.5 Deltidsstillinger

Arbeidstakere i deltidsstillinger rykker opp på lønnstrinnskalaen etter vanlige regler.

Ansiennitetsbestemmelsene gjelder tilsvarende for ekstrahjelp og timelønte som over en periode på 1/2 år har vært i tjeneste i gjennomsnitt 15 timer eller mer pr. uke. (37,5 % stilling.)

Ved overgang fra deltidsstilling til heltidsstilling eller omvendt, beholder arbeidstakeren opptjent lønnsansiennitet.

6.3.6 Sesongarbeider

Arbeidere (sesongarbeidere) som er i virksomhetens tjeneste hvert år, får godskrevet sin faktiske tjenestetid slik at 24 måneders tjeneste gir 2 års lønnsansiennitet.

6.4 Særbestemmelser Norsk Skuespillerforbund - Lønnsansiennitet

Relevant praksis skal være ansiennitetsgivende. For frilans skuespillere fastsettes datoen alltid til nærmeste halvår oppover.

6.4 Særbestemmelser Norske Dansekunstnere - Lønnsansiennitet

Ansiennitet regnes fra fylte 16 år ved profesjonell utøvelse som danser. - Godkjent 3-årig høyskoleutdannelse i dans gir 2 års ansiennitet. - For frilans dansere fastsettes datoen alltid til nærmeste halvår oppover.

6.5 Stedfortredertjeneste/Konstituering

6.5.1 Plikt

Særbestemmelser Norsk Skuespillerforbund: gjelder ikke skuespillere.

Særbestemmelser Norske Dansekunstnere: gjelder ikke dansere.

6.5.2 Stedfortredertjeneste på samme nivå

Økes den ordinære arbeidsbyrde vesentlig i en lengre periode, kan det, etter drøfting med tillitsvalgte i vedkommende organisasjon, gis en passende godtgjøring.

6.5.3 Stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling

6.5.3.1

Ved pålagt stedfortredertjeneste i høyere lønnet stilling utbetales etter en ukes sammenhengende tjeneste den høyere stillings lønn når vedkommende overtar stillingens fulle arbeids- og ansvarsområde.

6.5.3.2 

Særbestemmelser Skuespillerforbund: gjelder ikke skuespillere.

Særbestemmelser Norske Dansekunstnere: gjelder ikke dansere.

6.5.4 Konstituering i lederstillinger

6.5.4.1

Ved konstituering (midlertidig ansettelse) i høyere lønnet stilling, utbetales fra første tjenestedag slik lønn som vedkommende ville fått ved opprykk til stillingen.

6.5.4.2

Når det er på det rene at en stilling vil bli stående ledig utover 1 måned pga. sykdom, permisjon e.l., foretas som hovedregel konstituering i stillingen.

6.6 Forhandlingsbestemmelser

6.6.1 Justerings- og normeringsforhandlinger

Partene sentralt kan avsette en viss andel av den økonomiske rammen til justerings- og normerings¬forhandlinger.

Forhandlingene føres innenfor en fastsatt økonomisk ramme, og kan gjelde følgende forhold: 
1. unormerte stillinger (stillinger hvor lønnsplasseringene ikke er sentralt fast¬satt) som ikke er lønnsmessig knyttet til normerte stillinger. 
2. endring i en stillings/stillingsgruppes arbeids- og ansvarsområde. 
3. behov for å rekruttere, eventuelt beholde kvalifisert arbeidskraft. 

6.6.2 Lokale forhandlinger

Partene lokalt kan uavhengig av det som er nevnt i foregående punkt ta opp forhandlinger om omgjøring av stillinger, alternative lønnstrinnsplasseringer og annen godtgjøring etter B-regulativet innenfor tariffavtalens bestemmelser når:
 
1. det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige
    endringer. 
2. det i forbindelse med endret teknologi, omorganisering og omlegging av
    arbeidsopp¬gaver har skjedd vesentlige endringer (i rimelig utstrekning tas 
    også hensyn til endringer som har skjedd gradvis over lengre tidsrom) i de
    forhold som er lagt til grunn ved lønnsplasseringen. 
3. det er gjennomført produktivitets-/effek¬tiviseringstiltak som medfører klart
    målbare resultater. Partene avtaler på forhånd hvordan dette skal måles. 
4. det har skjedd betydelige endringer i en stillings/stillingsgruppes arbeids- og
    ansvarsområde.

6.6.3 Særskilte forhandlinger

I de tilfeller hvor det er helt spesielle proble¬mer med å rekruttere eller beholde kvalifiserte arbeidstakere, vil partene etter forhandlinger kunne inngå avtale for den enkelte arbeidstaker om
 
1. endret lønnstrinnsplassering innenfor samme stillingsgruppe
    eller
2. spesiell avlønning som en personlig ordning.

Det er en forutsetning at slike avtaler bare skal kunne inngås for enkeltstående arbeidstakere og ikke for hele stillingsgrupper.

6.6.4 Saksbehandling

Resultatet av forhandlinger etter §§ 1 og 2 og avtaler etter § 3 skal innberettes til partene sentralt.

Forhandlingene med grunnlag i §§ 1, 2 og 3 skal føres etter reglene i tilleggsbestemmelsene til Hovedavtalen § 4.