3.1. Arbeidstid

3.1.1 Definisjoner 

Arbeidstid:

Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker etter lov og avtale står til disposisjon for arbeidsgiveren.

Tjenestetid:

Med tjenestetid menes den del av arbeidstiden hvor arbeidstaker er satt til å 
gjøre tjeneste i henhold til virksomhetens tjenesteplan, jfr. aml § 10-3.

Dagarbeid/Kveldsarbeid:

Med dagarbeid/kveldsarbeid menes en arbeidstidsordning med en fast gjennomgående plassering av den daglige sammenhengende arbeidstid på dag- eller kveldstid.

Skiftarbeid:

Med skiftarbeid menes en arbeidstidsordning der den daglige sammenhengende arbeidstid kan variere i tidsrommet kl. 07.00 - kl. 23.00. Det vises til aml § 10-4.

Delt dagsverk:

Med delt dagsverk menes en arbeidstidsordning der den daglige arbeidstid deles opp i to eller flere frammøter pr. dag.

Fleksibel arbeidstid:

Med fleksibel arbeidstid menes en arbeidstidsordning der en del av den daglige arbeidstid kan legges til en kjernetid og hvor den enkelte arbeidstaker kan variere den øvrige arbeidstid innenfor en ytre ramme.

Forskjøvet arbeidstid:

Med forskjøvet arbeidstid menes endring i frammøtetidspunkt i forhold til ordinær arbeidstid. 
 

3.1.2 Ordinær arbeidstid

Den ordinære arbeidstid skal ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 time pr. uke 
(jfr. for øvrig aml §§ 10-4 og 10-9 ). Den daglige arbeidstid skal ikke overstige 
8 timer pr. dag.

For arbeidstakere som har arbeidstidsordninger som kommer inn under 
aml § 10-4, pkt 4 b) og c), reguleres arbeidstiden i henhold til nevnte lovbestemmelse og utgjør 35,5 time pr. uke.

3.1.3 Daglig arbeidstid

Den daglige arbeidstid legges fortrinnsvis mellom kl. 07.00 - kl. 23.00. 
Jfr. særbestemmelser for teknisk personale. Søn- og helligdager som er spilledager og 1. og 17. mai legges arbeidstiden mellom kl. 13.00 - kl. 23.00.

3.1.3.1 Særbestemmelser Norsk skuespillerforbund:

Den alminnelige arbeidstid legges mellom kl. 10.00 og 23.00 (på turné kl.24.00).
Tjenestetid pr. dag kan fordeles på flere frammøter. (Delt dagsverk)
Avbrytes arbeidet i mindre enn 2 sammenhengende timer, blir avbrytelsen å regne som løpende arbeidstid. (Sammenhengende arbeidstid)

3.1.3.1 Særbestemmelser Norske Dansekunstnere:

Den alminnelige arbeidstid legges mellom kl. 10.00 og 23.00 (på turné kl. 24.00) 
Tjenestetid pr. dag kan fordeles på flere frammøter. (Delt dagsverk)
Avbrytes arbeidet i mindre enn 2 sammenhengende timer, blir avbrytelsen å regne som løpende arbeidstid. (Sammenhengende arbeidstid).

3.1.4 Arbeidstidsordninger

3.1.4.1 Skift- og sammenlignbare turnusordninger

For arbeidstakere som har arbeidstidsordninger som kommer inn under 
aml § 10-4, pkt 4 b) og c), reguleres arbeidstiden i henhold til nevnte lovbestemmelse og utgjør 35,5 timer pr. uke.

Det skal utarbeides en arbeidsplan som viser den enkelte arbeidstakers arbeid og fritid, jfr. aml § 10-3. Arbeidsplanen skal settes opp etter lokale drøftinger. Ansatte kan i perioder fravike skiftplanen etter lokal avtale. Varsel om slike endringer skal gis minst 1 uke i forveien.

For øvrig vises det til § 3.1.4.3 om varsel og varighet av endring av arbeidstidsordninger.

3.1.4.2 Andre arbeidstidsordninger

Ved delt dagsverk, dagarbeid og ved bruk av fleksitid skal den ordinære arbeidstid ikke overstige gjennomsnittlig 37,5 time pr. uke.

3.1.4.3 Endring av arbeidstidsordninger

Ønsker en virksomhet å gå over til eller bort fra en arbeidstidsordning skal det gis minst 3 ukers varsel, og den nye arbeidsordning skal vare i minst 3 måneder. Når lokale forhold krever det kan andre ordninger avtales lokalt.

3.1.4.4 Fleksibel arbeidstid

Innføring av fleksibel arbeidstid fastsettes etter lokale forhandlinger med vedkommende organisasjons tillitsvalgte. 

3.1.4.5 Forskjøvet arbeidstid

Når partene i avtaleperioden lokalt er enige om å forskyve arbeidstiden innenfor den gjeldende arbeidstidsordning (jfr. § 3.1.4.3) skal varsel så vidt mulig gis 3 dager i forveien, og aldri mindre enn 1 dag i forveien. Enighet om forskyvning skal kun avtales én gang i avtaleperioden, og ikke hver gang forskyvning er aktuelt.
Hvis en arbeidstaker pålegges forskjøvet arbeidstid samme dag eller natten etter at vedkommende har hatt alminnelig arbeidstid, betales som for overtid inntil arbeidstidens begynnelse neste dag.
 

3.1.5 Gjennomsnittsberegning

Det kan avtales gjennomsnittsberegning av arbeidstiden ved den enkelte virksomhet (jfr. aml § 10-5).

3.1.6 Ukentlig arbeidsfri mv

Arbeidstaker skal en gang i uken ha en sammenhengende fritid (ukefridag) på minst 35 timer, og slik at det alltid inngår et helt kalenderdøgn. Denne fritid skal fortrinnsvis gis på søndag. I tillegg til ukefridag skal det i størst mulig utstrekning gis ytterligere en fridag som skal strekke seg over et helt kalenderdøgn. Denne fridag skal så vidt mulig gis i sammenheng med ukefridagen, og minst slik at arbeidstaker skal ha 2 sammenhengende fridager i løpet av 21 dager.

Arbeidstakerens fridager skal i arbeidsplanen ikke legges på langfredag, påskeaften, 1. påskedag, pinseaften, 1. pinsedag, julaften og 1. juledag. 

Pålegges arbeid på fridag som ikke kompenseres på annen måte, betales det et tillegg til ordinær timelønn på 100 %. 

Særbestemmelse Norsk Skuespillerforbund:

3.1.6.1 Varsling av arbeid på kalenderdag søndag

Ved forestilling på søndag skal dette arbeidet og alternativ ukefridag varsles med minimum 10 uker, med mindre partene har inngått lokal avtale om annet.

For turnéer gjelder turnébestemmelsene, jf § 5.2.

Merknad:

Teatre som per 1.4.2018 har søndagsforestillinger som en del av sitt ordinære program og som praktiserer en kortere varslingstid enn 10 uker, skal som minimum ha en varslingstid på 8 uker.

3.2 Særbestemmelser om prøver

Særbestemmelser Norske Dansekunstnere:

3.2.1    Prøvetid 

3.2.1.1 Ordinær prøvetid legges mellom kl. 10.00 og 16.00. 

For dager med ett frammøte er den ordinære prøvetiden 5 timer for den enkelte danser. Ved spesielt store og kompliserte oppsetninger, eller når andre forhold nødvendiggjør en utvidelse av prøvetiden, skal den enkelte danser kunne prøve i seks timer på dager med ett frammøte. Det er forutsetningen at teatrets vedkommende og danserens tillitsvalgte skal vise ubetinget gjensidig lojalitet og saklighet ved drøftelsen og vurderingen av behovet for utvidelse av den ordinære prøvetiden. For danser som har forestilling eller kveldsprøve samme dag, skal ordinær prøvetid være kl 11.00 - 15.00 dersom det ikke avtales noe annet lokalt. 

Det skal legges til rette for oppvarming/uttøyning for dansere ved turné og ved forestillingsavvikling. I den utstrekning det er mulig, vil teatrene sørge for at danserne disponerer lokale for oppvarming før prøve og forestilling. Likeledes vil teatret bestrebe seg på å arrangere daglig klasse for tilsatte dansere. 

3.2.1.2

Det skal kunne holdes 7 prøver á 6 timer (langprøver) i løpet av en          produksjons sluttfase også på dager med delt dagsverk. Slike prøver varsles minimum én uke i forveien.

3.2.1.3

Kveldsprøver skal avvikles mellom kl. 19.00 og 22.00. Antallet kveldsprøver begrenses til 20 pr. spilleår for den enkelte danser, med mindre annet avtales lokalt. 

3.2.2

Den enkelte danser kan ikke pålegges å prøve på forskjellige stykker samme dag. På dager med generalprøve eller prémière skal ikke en danser som er med i forestillingen medvirke i annen forestilling. På slike dager skal danseren ikke kunne innkalles til prøve på annen forestilling. Ordinær prøve på den forestilling som senere på dagen skal ha generalprøve eller prémière skal derimot kunne holdes dersom det er behov for det. Danseren har krav på prøvefri dagen etter prémière. 

3.2.3

Det skal gis 4 prøvefrie lørdager i løpet av en normalproduksjon.  Prøver på 
lørdager skal ikke vare lenger enn fire timer og legges mellom kl. 10.00 og 
kl. 15.00.

3.2.4 Varslingsfrister 

Senest en uke før prøvene starter skal det foreligge en produksjonsplan som angir rammene for den daglige prøvetid; dag-, lørdags,- og langprøver, prøvefrie lørdager og solgte/lukkede forestillinger fram til premieren. Kveldsprøver skal varsles 14 dager i forveien, jf aml § 10-3. 

Tjenesteplanen for kommende kalenderuke gjøres kjent senest fredag uken før kl 17.00. Jfr. aml § 10-3 og § 3.1.4.1. 

Endringer i oppsatt tjenesteplan skal kun skje unntaksvis. Det må være inntrådt spesielle omstendigheter som ledelsen ikke visste om da den satte opp tjenesteplanen. 

Endringer i oppsatt tjenesteplan drøftes med tillitsvalgte eller evt. den varatillitsvalgt som er til stede på arbeidsplassen. Beskjed om endringer må gis i et personlig, individuelt varsel. 

Dersom danseren får beskjed om endringer i den daglige tidsramme på et senere tidspunkt enn kl. 16.00 dagen før, vil dette medføre overtidsbetaling for den tiden som strekker seg utover den oppsatte tidsrammen.

3.2.5

Hjemmearbeid/lesetid kompenseres med fritid og/eller lønn, jf § 4.1.6.3.
 

Særbestemmelser Norsk Skuespillerforbund:

3.2.1 Prøvetid

3.2.1.1 Ordinær prøvetid legges mellom kl. 10.00 og 16.00.

For dager med ett frammøte er den ordinære prøvetiden 5 timer for den enkelte skuespiller. Ved spesielt store og kompliserte oppsetninger, eller når andre forhold nødvendiggjør en utvidelse av prøvetiden, skal den enkelte skuespiller kunne prøve i seks timer på dager med ett frammøte. Det er forutsetningen at teatrets vedkommende og skuespillernes tillitsvalgte skal vise ubetinget gjensidig lojalitet og saklighet ved drøftelsen og vurderingen av behovet for utvidelse av den ordinære prøvetiden.

For skuespiller som har forestilling eller kveldsprøve samme dag skal ordinær prøvetid være kl 11.00 - 15.00. 

3.2.1.2 

Det skal kunne holdes 7 prøver á 6 timer (langprøver) i løpet av en produksjons sluttfase, også på dager med delt dagsverk. Slike prøver varsles minimum én uke i forveien.

3.2.1.3

Kveldsprøver skal avvikles mellom kl. 19.00 og 22.00. Antallet kveldsprøver begrenses til 20 pr. spilleår for den enkelte skuespiller, med mindre annet avtales lokalt.

3.2.1.4 Pauser

Prøver som varer i minst fire timer skal inkludere en pause på 20 minutter.

3.2.2

På dager med generalprøve eller prémière skal ikke en skuespiller som er med i forestillingen medvirke i annen forestilling. På slike dager skal skuespilleren ikke kunne innkalles til prøve på annen forestilling. Ordinær prøve på den forestilling som senere på dagen skal ha generalprøve eller prémière skal derimot kunne holdes dersom det er behov for det. Skuespilleren har krav på prøvefri dagen etter prémière.

3.2.3 

Det skal gis 4 prøvefrie lørdager i løpet av en normalproduksjon. Prøver på lørdager skal ikke vare lenger enn fire timer og legges mellom kl. 10.00 og 
kl. 15.00.

3.2.4 Varslingsfrister

Senest en uke før leseprøve skal det foreligge en produksjonsplan som angir rammene for den daglige prøvetid; dag-, lørdags- og langprøver, prøvefrie lørdager og solgte/lukkede forestillinger fram til premieren. Kveldsprøver skal varsles 14 dager i forveien, jf aml. § 10-3.

Tjenesteplanen for kommende kalenderuke gjøres kjent senest fredag uken før 
kl. 17. Jfr. aml § 10-3 og § 3.1.4.1.

Endringer i oppsatt tjenesteplan skal kun skje unntaksvis. 

Endringer i oppsatt tjenesteplan drøftes med tillitsvalgte eller evt. den varatillitsvalgt som er til stede på arbeidsplassen. Beskjed om endringer må gis i et personlig, individuelt varsel.

Dersom skuespilleren får beskjed om endringer i den daglige tidsramme på et senere tidspunkt enn kl. 16.00 dagen før, vil dette medføre overtidsbetaling for den tiden som strekker seg utover den oppsatte tidsrammen.

3.3 Godtgjøring for særskilt arbeidstid

Gjaldt til 31.12.06 og er opphevet fra 1.1.07, erstattet av særbestemmelsene for NSF § 4.1.6.3 og særbestemmelser Norske Dansekunstnere § 4.1.6.3.

3.4 Særbestemmelser Norsk Skuespillerforbund om godtgjøring - vederlag

Fri med lønn se § 4.1.6.3.

3.4.1

Ethvert tjenesteframmøte avregnes med minimum 3 timer. 

3.4.2 Arbeidstidsberegning

Kveldsforestilling avregnes med minimum 4 timer iberegnet sminking (normalt en halv time før forestillingens begynnelse, dersom tidligere innkalling ikke foreligger) og avsminking (normalt ett kvarter etter forestillingens slutt). Faktisk tid utover 4 timer regnes som arbeidstid og avrundes til nærmeste halve time.

Dagprøver og langprøver avregnes i henhold til ukentlig tjenesteplan. Ved avvik i produksjonsplanen som ikke oppfyller varslingsfristen i § 3.2.4 regnes ordinære prøver med minimum 4 timer. Langprøver avregnes med minimum 6 timer 

3.4.3 Dobbeltforestilling

For dobbeltforestilling betales 1 dagsgasje ekstra.

To forestillinger som medregnet pausen mellom forestillingene, og iberegnet sminking og avsminking, ikke varer mer enn tre timer til sammen, regnes som en forestilling.

En forestilling som medregnet pausen, og iberegnet frammøte/sminking og avsminking, varer mer enn 6 timer, regnes som dobbeltforestilling. Når to forestillinger blir avviklet mellom kl. 10.00 og 16.00 regnes disse ikke som dobbeltforestillinger. I slike tilfeller kan ikke skuespilleren arbeide om kvelden uten etter samtykke.

3.4.4

Er det mindre enn 3 timer mellom to frammøter har vedkommende krav på middagspenger med kr. 130,- eller et varmt måltid bekostet av arbeidsgiver.

3.4.5

Påtar skuespilleren seg å overta en rolle innenfor en frist på 72 timer, har skuespilleren krav på ekstragodtgjørelse etter følgende minimumssatser:

Sidetall       Godtgjøring
1 – 20         kr. 5 500,-
20 -             kr. 9 000,-

Påtar skuespilleren seg en ikke-planlagt overtakelse innenfor en frist på 3 til 
14 dager, har skuespilleren krav på ekstragodtgjørelse etter følgende minimumssatser: 

Sidetall     Godtgjøring
1 – 20       kr. 4 000,-
20 -           kr. 6 000,-
  
Med ”sidetall” forstås det antall sider der vedkommende rolle medvirker, likegyldig om denne har replikker eller ikke. Det kan treffes lokal avtale om godtgjøring der det er urimelig misforhold mellom rollens sidetall og dens vanskelighetsgrad eller den arbeidsbelastning skuespilleren påføres.

3.4.6

Skuespiller som påtar seg instruktøroppdrag ved eget teater og som derfor oppebærer normalhonorar i henhold til overenskomsten mellom Norsk Sceneinstruktørforening og Norsk teater- og orkesterforening, utbetales ikke skuespillerhonorar i den tid (minimum 3 måneder beregnet bakover fra den fastlagte premieredato) oppdraget varer. Trekket i skuespillergasjen skal dog begrenses oppad til det halve instruktørhonorar.

Deltar skuespilleren i prøve og/eller forestilling på eget teater i løpet av den tid instruktørengasjementet varer, godtgjøres dette med en dagsgasje.

3.4.7

Ved gjenopptagelse skal teatret sørge for gjennomgangsprøve eller tekstprøve hvis et stykke ikke har vært spilt på 3 uker.

3.4.8

Arbeid på 1. og 17. mai kompenseres med en ekstra timelønn for hver arbeidet time.

3.4.9 Flere daglige oppmøter til ulike oppsetninger:

For arbeidsdager med to oppmøter med mer enn 2 timers opphold, og arbeid med to ulike oppsetninger, utbetales et tillegg på kr 600,- pr dag.

Hvilepauser i henhold til bestemmelsene i aml eller etter arbeidstakerens ønske, regnes i denne forbindelse ikke som oppdeling av tjenesten.

På dager med flere oppmøter til prøver og/eller forestillinger for samme oppsetning utbetales dette tillegget ikke. Det betales heller ikke tillegg på dager hvor det utbetales dobbeltforestillingshonorar.

3.4 Særbestemmelsesr Norske Dansekunstnere om godtgjøring - vederlag

Fri med lønn se 4.1.6.3.

3.4.1

Ethvert tjenestefremmøte avregnes med minimum 3 timer.

3.4.2 Arbeidstidsberegning

Kveldsforestilling avregnes med minimum 4 timer iberegnet sminking (normalt en halv time før forestillingens begynnelse, dersom tidligere innkalling ikke foreligger) og avsminking (normalt ett kvarter etter forestillingens slutt). Faktisk tid utover 4 timer regnes som arbeidstid og avrundes til nærmeste halve time.

Dagprøver og langprøver avregnes i henhold til ukentlig tjenesteplan. Ved avvik i produksjonsplanen som ikke oppfyller varslingsfristen i § 3.2.4 regnes ordinære prøver med minimum 4 timer. Langprøver avregnes med minimum 6 timer. 
 

3.4.3 Dobbeltforestilling

For dobbeltforestilling betales 1 dagsgasje ekstra. To forestillinger som medregnet pausen mellom forestillingene og iberegnet sminking og avsminking, ikke varer mer enn tre timer, regnes som en forestilling. En forestilling som medregnet pausen, og iberegnet sminking og avsminking varer mer enn 6 timer, regnes som dobbeltforestilling. 

Når to forestillinger blir avviklet mellom kl. 10.00 og 16.00 regnes disse ikke som dobbeltforestillinger. 
 

3.4.4

Er det mindre enn 3 timer mellom to frammøter har vedkommende krav på middagspenger med kr. 130,- eller et varmt måltid bekostet av arbeidsgiver. 

3.4.5 Tilleggsoppgaver

3.4.5.1 For dansere som påtar seg oppgave som dansekaptein gjelder følgende:

 • Arbeidsoppgavene består i å lære koreografi og plasseringer for dansere og ensembleskuespillere i musikalske nummer, og i spilleperioden gi korreksjoner og holde overtakelsesprøver for disse. 
 • Dansekapteinen har funksjon som danser i produksjonen. 
 • Tilbud om oppgave som dansekaptein skal foreligge innen de første 10 dagene av prøveperioden med koreograf.

Danser som fungerer som dansekaptein utbetales et tillegg pr. prøve/forestilling tilsvarende B-regulativets trinn 24 dividert med 26.

3.4.5.2 For dansere som påtar seg ekstraoppgave som understudy, gjelder følgende;

 • Understudy-oppgaver skal avtales med den enkelte danser
 • Tilbud om understudy-oppgaver må foreligge de første 14. dagene av prøveperioden
 • Teatersjef, instruktør, danser og tillitsmann for forestillingen avtaler antallet prøvedager ut fra rollens vanskelighetsgrad.
 • Danseren som er understudy til hovedrolle har krav på å få spille 3 forestillinger.
 • Understudy til hovedrolle skal ha min. en gjennomgang på avsluttende prøve og/eller før overtagelse med kost/mask/lysdek/orkester.

Danser som har ekstraoppgave som understudy har krav på ekstragodtgjørelse etter følgende minimumssatser;

Hovedrolle:          Trinn 8 på B-regulativet pr. mnd.  (kr. 4.000,-)
Mindre rolle:        Trinn 6 på B-regulativet pr. mnd.  (kr. 3.000,-)

3.4.5.3 For dansere som påtar seg oppgave som sving gjelder følgende:

 • Sving skal kunne overta flere danseroller på kort varsel.
 • En sving kan ansettes som danser i mindre oppgave uten egen rolle.
 • Det bør ansettes sving ved større og krevende oppsetninger.  
 • Tilbud om oppgave som sving må foreligge de første 14 dagene av prøveperioden.
 • Antall danseroller svingen skal dekke inn må avtales i hvert enkelt tilfelle.

Påtar danseren seg ekstraoppgaven som sving, har danseren krav på ekstragodtgjørelse etter følgende minimumssats: Trinn 9 på B-regulativet pr mnd (kr 4.500,-).

3.4.5.4

Påtar en danser seg oppgave som innhopper på kort varsel (48 timers eller kortere tids varsel) å overta en dans/rolle hun/han ikke er understudy eller sving for, skal danseren motta en ekstra godtgjøring på minimum kr. 5.500,- (11B). Ved fastsettelsen av ekstragodtgjøringens størrelse, skal det tas hensyn til dansens/rollens vanskelighetsgrad og om overtakelsen betyr en uforholdsmessig stor arbeidsbelastning for danseren. Ved overtagelse har danseren krav på å få spille minst tre forestillinger. 

3.4.6

Danser som påtar seg koreografioppdrag ved egen institusjon oppebærer i tillegg til sin danserlønn 50% av gjeldende honorar i henhold til avtalen for koreografer. Deltar danseren i prøve og/eller forestilling på egen institusjon i løpet av den tid koreografiengasjementet varer, avtales en tilleggsgodtgjørelse med bruk av B-regulativet.

3.4.7

Ved gjenopptagelse skal teatret sørge for gjennomgangsprøve hvis et stykke ikke har vært oppført på 3 uker.

3.4.8

Arbeid på 1. og 17. mai kompenseres med en ekstra timelønn for hver arbeidede time.

3.4.9 Flere daglige oppmøter til ulike oppsetninger

For arbeidsdager med to oppmøter med mer enn 2 timers opphold, og arbeid med to ulike oppsetninger, utbetales et tillegg på kr 600,- pr dag.

Hvilepauser i henhold til bestemmelsene i arbeidsmiljøloven eller etter arbeidstakerens ønske, regnes i denne forbindelse ikke som oppdeling av tjenesten.

På dager med flere oppmøter til prøver og/eller forestillinger for samme oppsetning utbetales dette tillegget ikke. Det betales heller ikke tillegg på dager hvor det utbetales dobbeltforestillingshonorar.

3.5 Overtid - merarbeid

3.5.1 Generelt

Overtidsarbeid skal innskrenkes mest mulig.

Etter avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver i hvert enkelt tilfelle kan pålagt opparbeidet overtid avspaseres time for time med utbetaling av overtidstillegget (differansen mellom timelønn og overtidsgodtgjørelse).

Overtiden legges sammen pr. oppgjørsperiode (normalt pr. måned) og avrundes opp til nærmeste halv time.

3.5.2 Definisjoner

Som overtidsarbeid regnes alt pålagt arbeid utover det antall arbeidstimer/tjenestetimer som er fastsatt for full stilling (jfr. § 3.1.2).

Med timelønn forstås i denne paragraf årslønn dividert med 1850.

For arbeidstakere som har redusert arbeidstid eller som er deltidsansatt regnes den arbeidstid som går ut over den avtalte, men innenfor den alminnelige arbeidstid, som merarbeid.

3.5.3 Arbeid av arbeidstakere med særlig uavhengig stillinger

Arbeidstakere som har arbeid av ledende art, eller som har en særlig uavhengig stilling har ikke rett til overtidsgodtgjørelse med mindre de i arbeidstiden er pålagt å følge dem de er satt til å lede. Hvilke stillinger dette gjelder fastsettes i forhandlinger mellom partene.

Arbeidstakere som er unntatt fra bestemmelsene om overtidskompensasjon, kan etter avtale tilstås en fast godtgjøring etter B-regulativet.

3.5.4 Alminnelig overtidsgodtgjørelse

3.5.4.1 Dagregnskap

De første 4 timene lønnes med 50 % overtidstillegg. For overtid utover 4 timer er tillegget 100 %.

3.5.4.2 Ukeregnskap

Overskridelse av uketimetallet ut over de timer som er kompensert i dagregnskapet lønnes med 50 % overtidstillegg for de første 4 timene. For overtid ut over 4 timer er tillegget 100 %.

3.5.5 Prosenttillegg for arbeidstakere med dagarbeid/kveldsarbeid

3.5.5.1 100 %

For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften, samt etter
kl. 12.00 på pinse-, jul- og nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

3.5.5.2 100 %

1. For overtidsarbeid utført mellom kl. 21.00 og kl. 07.00 neste dag.

2. For overtidsarbeid på lørdager og søndager.

3. For overtidsarbeid utført etter den ordinære arbeidstidens slutt på dager før helgedager.

3.5.6 Prosenttillegg for arbeidstakere med skiftarbeid

3.5.6.1 100 %

For overtidsarbeid utført på helge- og høytidsdager og påskeaften, samt etter
kl. 12.00 på pinse- og julaften.

3.5.6.2 100 %

For overtidsarbeid etter kl. 23.00 og så lenge arbeidet pågår, samt for overtidsarbeid påbegynt før kl. 06.00 og som varer fram til ordinær arbeidstids begynnelse.

3.5.7 Prosenttillegg for arbeidstakere med delt dagsverk

For overtidsarbeid i forbindelse med delt dagsverk utbetales et prosenttillegg tilsvarende de regler som gjelder for arbeidstakere med dagarbeid/kveldsarbeid, når ordinær arbeidstid er oppfylt.

3.5.8 Tilkalling

3.5.8.1

Dersom det pålegges overtidsarbeid som ikke finner sted umiddelbart etter eller før den ordinære arbeidstid, godtgjøres det med overtidskompensasjon for minst 3 timer. Hvis arbeidet avbrytes, betales ikke ekstra for nytt overtidsarbeid dersom dette påbegynnes innenfor de beregnede 3 timer. For øvrig regnes påbegynt halvtime som halv time.

3.5.8.2

De som til bestemt tid møter opp etter tilkalling, men må gå igjen fordi deres assistanse ikke trengs eller fordi den ikke trengs så meget som 3 timer, blir lønnet for 3 arbeidstimer.

Hvis tilkallingen gjelder arbeid til forestilling(er), lønnes de tilkalte som bestemt for den eller de forestillinger de er tilkalt til.

3.5.9 Refusjon av utlegg

Ved nattarbeid som varer utover kl. 23.30, godtgjøres bilutgifter mot kvittering for så vidt rutegående transportmiddel ikke kan nåes eller ventetiden på transportmidlet vil overstige 20 min.

3.5.10 Kostpenger

Arbeidstakere som arbeider 11 timer eller mer, og som ikke gis 3 timers pause, utbetales kostpenger med kr 130,- eller arbeidsgiver bekoster varm middag.

Arbeidstakere med dagarbeid/kveldsarbeid har dersom overtid på minst 2 timer varsles samme dag, rett til kostpenger med kr 130,- dersom de ikke gis anledning til å spise hjemme, eller de ikke får mat i virksomhetens kantine.