2.1 Ansettelse

2.1.1 Skriftlighetskrav

 Ansettelse skal skje skriftlig.

2.1.2 Kvalifikasjoner

Ved ansettelse og opprykk skal det i første rekke tas hensyn til søkernes kvalifikasjoner, teoretisk og praktisk utdanning, samt personlig egnethet for stillingen.

Når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes det kjønn som er underrepresentert. Ved rekruttering til lederstillinger skal det, når søkere av begge kjønn står kvalifikasjonsmessig likt, foretrekkes kvinnelig søker når dette kjønn er underrepresentert.

2.1.3 Utlysning

Ledige stillinger skal utlyses internt.

2.1.4 Stillingsbeskrivelse

Er det nødvendig med stillingsbeskrivelse for en stilling, fastsettes denne i drøftinger med de tillitsvalgte. Hvilke stillinger dette gjelder, fastsettes i drøftinger mellom partene.

2.1.5 Uttalerett

Arbeidstakerne v/tillitsvalgte har rett til å uttale seg før ansettelse finner sted.

2.1.6 Deltid og arbeidsavtaler for bestemte tidsrom

Arbeidsgiver skal informere om og drøfte prinsippene for bruk av deltidsstillinger og arbeidsavtaler for et bestemt tidsrom med arbeidstakerorganisasjonene lokalt.

2.1.7 Særbestemmelser Norsk Skuespillerforbund: Arbeidets omfang

2.1.7.1 

Skuespilleren plikter å motta, innstudere og etter beste evne utføre de skuespilleroppgaver som teatret bestemmer.

Skuespillerens arbeidsoppgaver skal fremgå av tilsettingskontrakten.                                           
Skuespilleren kan benyttes som statist/korist så lenge dette kommer i tillegg til en på forhånd klart definert rolle, og så lenge dette ikke er til hinder for en forsvarlig utføring av rollen. Skuespilleren kan ikke pålegges å utelukkende medvirke som statist/korist.

Dersom skuespilleren utelukkende skal medvirke som statist eller korist, skal det i hvert enkelt tilfelle inngås lokal avtale mellom partene.

Medvirkning i oppsetning hvor forestillingen ikke baseres på et manuskript,
men blir til f.eks. som resultat av et gruppearbeid, skal være frivillig fra skuespillerens side. 
 
Teatret kan ikke kreve at skuespilleren skal utføre roller som medfører nakenscener. 

Den enkelte skuespiller kan ikke pålegges å prøve på forskjellige stykker samme dag.  

Ved fastsetting av godtgjøring nyttes B-regulativet. 

2.1.7.2

Opptak og fremføring av forestilling eller deler av denne gjennom fjernsyn, film, videogram eller annen form for produksjon eller distribusjon, kan bare skje med den enkelte skuespillers samtykke. 

Denne bestemmelsen gjelder dog ikke for fremføring av deler av forestillingen i fjernsyn når fremføringen må ses som et ledd i dekningen av nyhetsstoff.

Regler for medvirkning i PR- og markedsføringstiltak avtales lokalt. Dersom en av partene krever det skal sentrale organisasjoner konsulteres.Forøvrig plikter skuespilleren i sin engasjementstid og innenfor den regulære arbeidstid å medvirke ved lyd- og billedopptak av teatrets forestillinger til arkivering (dokumentasjon). Opptaksforhold, anvendelse av opptakene m.v. skal reguleres nærmere i egen avtale mellom Spekter og Norsk Skuespillerforbund.

2.1.7 Særbestemmelser Norske Dansekunstnere: Arbeidets omfang

2.1.7.1

Danseren plikter å motta, innstudere og etter beste evne utføre de roller    som teatret bestemmer.

Danseren kan benyttes som statist/korist så lenge dette kommer i tillegg til en på forhånd klart definert rolle, og så lenge dette ikke er til hinder for en forsvarlig utføring av rollen. Danseren kan ikke pålegges å utelukkende medvirke som statist/korist. 

Dersom danseren utelukkende skal medvirke som statist eller korist, skal det i hvert enkelt tilfelle inngås lokal avtale mellom partene. 

Teatret kan ikke kreve at danseren skal utføre roller som medfører nakenscener.

2.1.7.2

Opptak og fremføring av forestilling eller deler av denne gjennom tv, film, eller annen form for produksjon eller distribusjon, kan bare skje med de enkelte danseres samtykke. 

Denne bestemmelsen gjelder dog ikke for fremføring av deler av forestillingen i fjernsyn når fremføringen må ses som et ledd i dekningen av nyhetsstoff. 

Opptak for PR/markedsføring skal reguleres nærmere i egen avtale mellom Spekter og Norske Dansekunstnere. 

Forøvrig plikter danseren i sin engasjementstid og innenfor den regulære arbeidstid å medvirke ved lyd- og billedopptak av teatrets forestillinger til arkivering (dokumentasjon). Opptaksforhold, anvendelse av opptakene m.v. skal reguleres nærmere i egen avtale mellom Spekter og Norske Dansekunstnere.

2.1.8 Tilsetting/prøvedans

Partene er enige i at prøvedans avholdes når 3 eller flere dansere tilsettes, og alltid ved fast tilsetting. 

Partene forutsetter at koreograf eller den han/hun måtte bemyndige er til stede under prøvedansen. 

Institusjonen gir Norske Dansekunstnere skriftlig beskjed senest 1 måned før prøvedans skal avholdes med angivelse av oppgavens art.

Institusjonen forplikter seg til å påse at kun de som er direkte involvert i prøvedansen er til stede under prøven. 

Ved video-opptak av prøvedans må dette bekjentgjøres og grunngis overfor deltakerne. Opptaket må kun brukes i forbindelse med tilsettingen, og slettes etter bruk.

Arbeidsgiver bør normalt innen 2 uker etter prøvedans gi den arbeidssøkende beskjed om eventuelt engasjement.

2.2 Oppsigelse

2.2.1 Skriftlighetskrav

Oppsigelse skal skje skriftlig.

2.2.2 Oppsigelsesfrist

Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet fra oppsigelsestidspunktet.

Særbestemmelser Norsk skuespillerforbund:

Fast tilsatt personale

Partene har gjensidig rett til å si opp arbeidsforholdet skriftlig senest 31. januar til fratreden ved spilleårets (sesongens) utløp 31. juli.

2.2.3 Innskrenkning/rasjonalisering

Ved innskrenkning skal, under ellers like vilkår, de med kortest tjeneste sies opp først. Jfr. for øvrig aml § 15-7, 2) og Hovedavtalen. Ved gjeninntakelse skal de med lengst ansiennitet tas inn først.

2.2.4 Omplassering

Ved omplassering/overgang til lavere lønnet stilling i samme virksomhet pga. sykdom, skade, rasjonalisering eller andre grunner som ikke skyldes arbeidstakerens forhold, skal arbeidstakeren beholde sin nåværende lønnstrinnsplassering som en personlig ordning.