Spekter mener regjeringen bør oppnevne et ekspertutvalg som gjennomgår rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser, og som utfordres til å utarbeide tydeligere retningslinjer for hvordan fellesskapets penger brukes på en best mulig måte.

- Samfunnsøkonomisk nytte bør få sin renessanse. Det bør være en handlingsregel for samfunnsøkonomisk nytte, for å bidra til at ressursbruken i offentlig sektor optimaliseres. Omgangen med begrepet samfunnsøkonomisk nytte er ulik fra sektor til sektor. Også her vil jeg slå et slag for perspektivmeldingen. Hva med et ekspertutvalg som gjennomgår rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser og som utfordres til å utarbeide tydeligere retningslinjer for hvordan fellesskapets penger brukes på en best mulig måte, sa Bratten.

Godt tilpasset statsbudsjett

Bratten ga ros til Regjeringen for at de har lagt fram et statsbudsjett som synes godt tilpasset den økonomiske virkelighet som landet er oppe i. Den demografiske utviklingen med stadig flere eldre, fallende oljeinntekter og stor usikkerhet i verdensøkonomien vil gi store utfordringer i årene framover.

- Vi ser jo at regjeringen får mange råd om hvordan øke utgiftene, mens det synes å ha vært lett å sortere køen av de som har forslag til å redusere kostnadene. Det synes i den offentlige debatten – ingen nevnt, ingen glemt – som at mange har svakt behov for å bli minnet om at det faktisk er økonomisk vekst og økonomisk verdiskapning, nye jobber, gode rammebetingelser for næringslivet, som finansierer de universelle velferdsgode som vi alle er så glade i Norge. Det er etter mitt syn nok skam i verden om vi ikke også skal påføre de som tjener penger for inntjeningsskam eller profittskam. Det er altså ikke skam som har bygget landet, sa Bratten.

Perspektivmeldingen må få større plass

Spekter er opptatt av at Perspektivmeldingen skal få en større plass i den løpende politiske debatten, og har kommet med forslag for å gjøre meldingen mer politisk relevant.

- Jeg minner om vårt forslag om at Perspektivmeldingen både bør legges fram tidligere i Stortingsperioden og at den bør bli debattert i Stortinget årlig. Slik kan meldingen bidra til å sikre større forståelse for de langsiktige politiske utfordringene vi står ovenfor, sa Bratten.

Nei til minstelønn

Bratten viste til at den langsiktige økonomiske bærekraften og den norske modellen blant annet utfordres av at partier som er imot EØS øker sin oppslutning, at flere av velgerne enn noen gang stemmer på partier som sier ja til 6 timers dagen, og at den nye presidenten for EU kommisjonen Ursula van der Leyen har foreslått å innføre minstelønn i alle EU-land.

- Spekter er mot innføring av minstelønn. Dette rokker ved tariffavtalenes posisjon som er et helt avgjørende element i den norske modellen, sa Bratten.

Ta i bruk Nye veier

Regjeringen har prisverdig foretatt noen grep for å få ned kostnadene de siste årene - blant annet innenfor veisektoren. Nye Veier er en stor suksess. Veier bygges billigere og utbyggingen går fortere. Dette øker den samfunnsøkonomiske nytten betydelig.

- Den modellen som Nye Veier har utviklet må nå vurderes i andre sektorer - slik det også står i Granavolden-erklæringen. Foreløpig har Nye Veier bidratt med innsparinger på 25 milliarder kr eller over 17 prosent. Tenk hvis kostnadene ved all offentlig utbygging av bygg og infrastruktur i Norge kunne reduseres med over 17 prosent, sa Bratten.

Les også Spekters kommentar til Statsbudsjette for 2020