– Norge må forberede seg på en framtid med mindre oljeavhengighet og der handlingsrommet på statsbudsjettet blir mindre. Samtidig har vi allerede betydelige utfordringer med å skaffe nok kompetent arbeidskraft i alle næringer. Samferdselssektoren er ikke noe unntak. Effektiv samferdsel, hvor vi får mer ut av hver ansatt og hver krone, blir derfor enda viktigere enn tidligere, sier Germiso.

Arbeidsgiverforeningen Spekter mener at budsjettmidlene i Nasjonal Transportplan (NTP) 2025-36 må prioriteres i følgende rekkefølge for å oppnå mest mulig nytte for trafikantene og samfunnet:

  1. Ta bedre vare på infrastrukturen vi allerede har gjennom å prioritere vedlikehold
  2. Få mer nytte ut av infrastrukturen og transporttilbudet vi allerede har
  3. Investere resterende budsjettrammer i forbedret infrastruktur og transporttilbud basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Regjeringen har i arbeidet med den kommende transportplanen signalisert at NTP 2022-33 ikke lenger anses som realistisk, og lagt til grunn en redusert økonomisk ramme for de prioriteringene som nå har vært på høring.

– Spekter anerkjenner dette som et modig og riktig valg, men justerte økonomiske rammer er i seg selv ikke tilstrekkelig for at en transportplan skal bli realistisk. For å legge til rette for bedre kostnadskontroll og økt samfunnsnytte i de store prosjektene er det viktig at Bane NOR SF og Statens vegvesen gis større muligheter til porteføljestyring etter modell fra Nye Veier AS. I tillegg må Nye Veier AS opprettholdes som verktøy for effektiv oppnåelse av den vedtatte samferdselspolitikken. Det bidrar til å sikre realisme i NTP, poengterer Germiso.

Ta bedre vare på det vi har

Spekter støtter transportvirksomhetenes tydelige anbefaling om å ta bedre vare på den infrastrukturen vi allerede har, og derfor øke vedlikeholdsbudsjettene. Vedlikeholdsetterslepet er for stort slik det er i dag. Det skaper forsinkelser, innstillinger, redusert komfort, utrygghet og slitasje på kjøretøy.

– Det går ut over påliteligheten og til dels også sikkerheten i transportinfrastrukturen. Det reduserer samferdselssystemets evne til å få folk på jobb og øker næringslivets transportkostnader, sier Germiso.

Få mer nytte ut av infrastrukturen og transporttilbudet vi allerede har

Det er gjort omfattende samferdselsinvesteringer de siste årene. Spekter mener det bør prioriteres å få mye mer nytte ut av den omfattende infrastrukturen og rutetilbudet som allerede er bygget opp. Det bør innføres større grad av etterspørselsbasert prising - ikke for å øke kostnadene for trafikantene, men for å senke dem, både for trafikantene og det offentlige. I tillegg vil det bedre framkommeligheten.

– Det må fortsatt stimuleres til bedre arealpolitikk i kommunene, i bytte mot statlige bidrag til infrastrukturutbygging. Dette vil blant annet bety å stille krav til kommunene som nyter godt av investeringer i økt togtilbud om at det gjennomføres en arealpolitikk som bidrar til økt bruk, og dermed nytteverdi, av togtilbudet det investeres i. Lønnsomme oppgraderinger, som gjør at det kan transporteres mer og raskere på eksisterende infrastruktur, må også prioriteres opp. Eksempler er opprustingsstrekninger for gjennomgående standard på veg, økt satsing på forlengelse og nybygging av kryssingsspor på jernbanen, fornyelse av togene og utbygging av mobildekning for togpassasjerene, forklarer Germiso, og fortsetter.

– Tiltak for nullutslipp i transporten er et viktig tiltak for å øke nytten av den eksisterende samferdselsinfrastrukturen. Det bør prioriteres å bygge ut ladenettverk for tungtransporten, fyllestasjoner for biogass og videre elektrifisering av jernbanen. Sist, men ikke minst, må man komme skikkelig i gang med elektrifisering av luftfarten i planperioden gjennom en bred virkemiddelpakke.

– Spekters medlemsvirksomheter kjenner godt på utfordringene med å rekruttere nok kompetent arbeidskraft. Framskrivninger av arbeidsstyrken viser at disse arbeidskraftutfordringene vil bli enda større i framtiden, og det må satses mer på digitalisering slik at arbeidstakerne kan bli mer produktive, eller frigjøres til andre oppgaver, sier han.

Investere etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Spekter mener at også pengene som er igjen etter økt vedlikehold og tiltak for bedre utnyttelse av eksisterende infrastruktur bør prioriteres til de prosjektene som gir mest igjen til samfunnet.

– Transportvirksomhetenes faglig begrunnede prioriteringslister innenfor den enkelte transportform bør følges. I tillegg bør det legges vekt på infrastruktur som varer, framfor løsninger som må planlegges og bygges om igjen etter få tiår, sier Germiso.

Samfunnsøkonomisk metode er godt egnet til rangering av prosjekt innenfor en transportform – for eksempel rangering av ulike vegprosjekt mot hverandre. Men fordelingen av rammer mellom transportformene innbefatter flere grunnleggende samfunnsmessige forhold enn de samfunnsøkonomiske beregningene fanger opp. Her handler det om grunnleggende retningsvalg for samfunnsutviklingen, og disse prioriteringene fortjener større oppmerksomhet i Samferdselsdepartementets og Stortingets behandling av stortingsmeldingen, slår Germiso fast.

Les mer i Arbeidsgiverforeningen Spekters innspill til høring av transportvirksomhetenes svar på NTP-oppdrag her: