Spekters administrerende direktør Anne-Kari Bratten var tydelig på at også samferdselssektoren vil stå overfor hardere prioriteringer fremover, og roste i den forbindelse samferdselsminister Jon Ivar Nygård for tydelig å ha prioritert vedlikehold og bedre utnyttelse av infrastrukturen i sitt forslag til ny Nasjonal transportplan for perioden 2025-2036. Hun advarte samtidig Stortinget mot å foreslå nye prosjekter og nyinvesteringer inn i planen, og dermed ødelegge den realismen som ligger i forslaget.

Ønsker en vedlikeholdsnøkkel

– Hver krone vi bruker på samferdsel må gi mest mulig nytte. Samfunnsøkonomisk lønnsomhet er ikke et skjellsord. Nå er det viktig at vi prioriterer vedlikehold, slik at arbeidstakerne får en mest mulig effektiv og forutsigbar reise til og fra jobb, og slik at råvarer og ferdigvarer kommer mest mulig effektivt til og fra bedriftene, slo hun fast. Spekter og Bratten syns at regjeringens forslag til NTP har gode og riktige prioriteringer der.

Samtidig gjentok Bratten Spekters forslag om å innføre en egen vedlikeholdsnøkkel for samferdsel der myndighetene forplikter seg til å bruke én krone til vedlikehold for hver krone de investerer i nybygging.

– Vedlikehold og bedre utnyttelse av infrastrukturen bidrar effektivt til verdiskapingen i dette landet og samtidig er også samferdselspolitikken viktig for å få flere arbeidstakere til å jobbe heltid, forklarte hun.

Etterlyste økt satsing på innovasjon

Samtidig slo Bratten et slag for at politikerne bør styre mer i stort og mindre i smått, noe Spekter mener vil bidra til bedre ressursbruk og innovasjon. Hun viste blant annet til opprettelsen av Nye Veier, som både har bidratt til økt innovasjon og rimeligere drift gjennom økt konkurranse om veibygging.

– I stedet for at politikerne skal detaljstyre for eksempel prisen på et månedskort hos kollektivselskapene i byene, bør de la selskapene selv sette prisene slik at de får utnyttet materiellet og infrastrukturen bedre. Det vil igjen kunne gi oss en bedre kollektivtrafikk og reduserte kostnader.

Hun etterlyste også økt satsing på datadrevet innovasjon og ny teknologi – herunder kunstig intelligens, for å effektivisere både drift og utvikling av transportsektoren.

Ekstrem nedprioritering av samferdsel

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård (Ap) og Høyres samferdselspolitiske talsperson på Stortinget, Trond Helleland, var invitert til en politisk samtale om forslaget til ny NTP.

Nygård åpnet med å slå fast at rammene til samferdsel ikke har vokst like mye de siste årene, og at Stortinget må ta inn over seg budsjettutfordringene før de skal behandle NTP-en. Regjeringen har likevel lagt inn en økning til samferdsel i NTP sammenlignet med dagens budsjett.

– Innenfor denne rammen har regjeringen tydelig valgt å satse på vedlikehold, slo han fast, og viste til slagordet regjeringen i den forbindelse har lansert om «å ta vare på det vi har, utbedre der vi kan, og bygge nytt der vi må».

Trond Helleland viste til at den kraftige prisveksten i sektoren de siste årene reelt sett har redusert samferdselsbudsjettet med 18 prosent, og karakteriserte dette som «en ekstrem nedprioritering av samferdselssektoren» fra regjeringen. Han henviste til at oljefondet, og dermed tilgjengelige midler til infrastruktur innenfor handlingsregelen, har vokst kraftig. Blant annet kommenterte Helleland at prosjekter som har vært planlagt i årevis – også med høye kostnader til planlegging og forberedelser hos staten og vertskommunene, nå blir lagt i skuffen og at både vedlikehold og utbygging blir for mye stykkevis og delt.

Økt trafikk og mindre klimautslipp

Rådgivnings- og konsulentselskapet inFuture har utarbeidet en fremtidsstudie på oppdrag fra Spekter, særskilt rettet mot dilemma og vanskelige veivalg Norge vil stå overfor det kommende tiåret.

 Partner i inFuture, Camilla Tepfers, innledet om delene av rapporten som peker på veivalgene i samferdselssektoren.  Et av paradoksene hun pekte på, er at vi både vil stå overfor økt trafikk og samtidig stadig sterkere klima- og miljøsatsinger.

– Dette betinger at vi bruker mer penger på å vedlikeholde det vi allerede har bygd av infrastruktur, og mindre på nye investeringer. Samtidig må vi øke forskningen og ta i bruk ny teknologi på en måte som gjør at vi kan tilby mer transportkapasitet med de ressursene vi allerede har, og uten bruk av flere biler eller mer veier, slo hun fast. Tepfers mener kunstig intelligens kan bidra til å øke effektiviteten både i vedlikeholdsarbeidet og planleggingen av transportsektoren.

Prisveksten er utfordrende

Gro Bakstad, konsernsjef i Vygruppen og Finn Aasmund Hobbesland, direktør for samfunn og utvikling i Nye Veier, var enige om at forslaget NTP er realistisk og har en riktig innretning ved å prioritere økt vedlikehold. Samtidig pekte de på at de prisstigningen har gjort det langt dyrere å drifte deres virksomhet. Blant annet har fylkeskommunene kuttet i bussruter hos Vy, mens Nye Veier har måttet utsette planlagte nybygginger.

Bakstad og Hobbesland pekte også på at den kommende NTP-en er et riktig skritt i retning for at samferdselssektoren når sine klimamål, samt at vi tar vare på naturen vi har og ikke bygger den ned.

Transportkomiteens innstilling om NTP blir avgitt 12. juni, med mål om behandling og vedtak før Stortinget tar sommerferie.

Du kan se opptak av hele frokostmøtet her: