Klima- og miljøminister Espen Barth Eide hadde invitert partene i arbeidslivet og andre interesseorganisasjoner til et innspillsmøte rundt stortingsmeldingen om klimatilpasning, som regjeringen jobber med.

Odd Erik Stende representerte Spekter på møtet. Han startet sitt innlegg med det retoriske spørsmålet: «Hva står i veien for å gjøre tiltakene mot et varmere og våtere klima mer treffsikre og effektive?»

– De nærmest problemet må få økt ansvar

Han svaret selv på spørsmålet: – For det første må det gis mer ansvar til de som er nærmest problemet, sa han, og viste som eksempel til jernbanen der Bane NOR det siste tiåret har brukt betydelige ressurser på å vedlikeholde og oppgradere terreng langs kjøreveiene for å unngå omfattende brudd på skinnene ved ekstremvær, samtidig som det øvrige vedlikeholdsetterslepet på jernbanen øker fordi politikerne prioriterer ny infrastruktur i stedet for å klimasikre eksisterende jernbanelinjer.

– Spekter mener at de som kjenner de lokale forholdene best selv må få prioritere vedlikehold og ikke detaljstyres i andre retninger utenfra, poengterte han.

– Silotekningen må vike

– For det andre må silotekningen vike for en mer helhetlig tilnærming basert på kostnadseffektivitet.  Dersom vedlikehold er en mer kostnadseffektivt som en del av klimatilpasningen enn nyinvesteringer, bør aktørene få lov til å prioritere vedlikehold uten å måtte gå veien om nye og forsinkende politiske vedtak. Tiden jobber mot oss og tunge politiske beslutningsprosesser må ikke stå i veien for gode og raske løsninger i de virksomhetene som er nærmest løsningene, understreket Stende.