Arbeidsgiverforeningen Spekter har avgitt høring til regjeringens forslag om endring i forskrift om Nasjonalt vaksineprogram. Regjeringen, ved Helse- og omsorgsdepartementet, foreslår i dette høringsnotatet endringer i forskriften for å gi kommunene ansvar for å tilby vaksine mot covid-19 som et frivillig tilbud til personer som bor eller oppholder seg i kommunen. Det foreslås også at helseforetakene skal sørge for å tilby vaksinen til inneliggende pasienter.

– I utgangspunktet støtter vi de foreslåtte forskriftsendringene. Det er svært viktig at godt dokumenterte vaksiner gjøres tilgjengelig så raskt og effektivt som mulig. Spekter støtter derfor det arbeidet regjeringen gjør for å oppnå dette, innleder Larsen.

–Samtidig viser vi til høringsuttalelsen fra Helse Sør-Øst RHF og Helse Bergen RHF og anmoder om at justeringen de foreslår tas til følge for å sikre at vaksineringen av inneliggende pasienter gjennomføres innen sikre kliniske rammer, poengterer han.

Burde tatt høyde for kapsiteten i private helseforetak og apotekene

Spekter mener dessuten det er en mangel i høringsforslaget fra regjeringen at man ikke har tatt høyde for den kapasiteten og de bidragene som private helseforetak og apotekene kan yte i en slik situasjon.

– For en så effektiv gjennomføring av vaksineringen som mulig, vil det være fornuftig å bruke kompetanse og kapasitet ikke bare i offentlige helseforetak og private ideelle sykehus som har driftsavtale med regionale helseforetak. Også private sykehus vil kunne bidra, slik de har gjort for å øke testkapasiteten. Videre vil apotekene kunne stå for deler av vaksineringen. Vi i Spekter mener høringsnotatet for helhetens skyld burde ha omtalt også disse aktørenes bidrag, understreker Larsen.

Her kan du lese Spekters høringsuttalelse