Det er svært viktig at godt dokumenterte vaksiner gjøres tilgjengelig så raskt og effektivt som mulig. Spekter vil uttrykke støtte til arbeidet regjeringen gjør for å oppnå dette.

Spekter støtter de foreslåtte forskriftsendringene, men viser til høringsuttalelsen fra Helse Sør-Øst RHF og Helse Bergen HF, og anmoder om at justeringen de foreslår tas til følge for å sikre at vaksineringen av inneliggende pasienter gjennomføres innen sikre kliniske rammer.

For en så effektiv gjennomføring av vaksineringen som mulig, vil det være fornuftig å bruke kompetanse og kapasitet ikke bare i offentlige helseforetak og private ideelle sykehus som har driftsavtale med regionale helseforetak. Også private sykehus vil kunne bidra, slik de har gjort for å øke testkapasiteten. Videre vil apotekene kunne stå for deler av vaksineringen. For en nærmere redegjørelse for deres mulige bidrag, viser Spekter til høringsuttalelsen fra Norges Apotekforening. 

Uten at det direkte berører de konkrete endringsforslagene i forskriften, mener Spekter høringsnotatet for helhetens skyld burde ha omtalt disse aktørenes bidrag.

Følg høringen på regjeringens nettisider her