Arbeids- og inkluderingsdepartmentet har sendt konvensjonen på høring, med en innstilling om at denne også ratifiseres i Norge. Spekter støtter departementets innstilling.

– Både departementet og vi i Spekter har vurdert det dithen at gjeldende norsk rett allerede oppfyller kravene i den nye konvensjonen. Departementet foreslår likevel endringer i arbeidsmiljøloven. Dette er vi i Spekter uenige i. Vi kan ikke se at det er behov for endringer eller tilpasninger i dagens lovverk for at denne konvensjonen skal kunne ratifiseres i Norge, utdyper Kvalheim.

Les hele Spekters høringssvar her: Ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet, og om endringer i arbeidsmiljølovens regelverk om trakassering