– Da Spekter hadde regjeringens opprinnelige forslag til midlertidig strømstøtte for næringslivet (energitilskuddsordningen) til høring i september i år, støttet vi hovedinnretningen som blant annet tilsa at ordningen ville gjøre det lønnsomt for bedriftene å investere i energieffektivisering og andre tiltak som kunne spare dem for strømutgifter på lang sikt, forteller Stende.

Ba om avklaring av hvem som ville kunne få strømstøtte

– I et møte med næringsministeren tidligere i høst tok Spekter opp behovet for konkretisering av vilkårene for å ta del i ordningen, hvilke virksomheter som ville være berettiget til støtte, hvilke ENØK-tiltak som ville omfattes, og om kostnader til fjernvarme kunne utløse støtte, forteller han.

Spekter har fått viktige avklaringer

– I forbindelse med at regjeringen har utarbeidet forslag til forskrift for ordningen, har vi fått svar på disse spørsmålene. Vi har blant annet fått avklart at det kun er fradragsberettiget merverdiavgift som skal trekkes fra i utregningen av virksomhetenes strømintensitet. Dette er viktig for kulturvirksomhetene innenfor musikk- og scenekunstområdet, som ikke er innlemmet i momssystemet. I disse virksomhetene er mesteparten av momskostnadene reelle kostnader på toppen av strømregningen, uten fradragsberettigelse. Derfor er vi fornøyd med denne presiseringen i forskrift, forklarer Stende.

Kostnader til fjernvarme likestilles med strøm

– Vi er også svært tilfreds med at kostnader til fjernvarme blir likestilt med kostnader til strøm. Uten en slik presisering ville virksomhetene fått insentiver til å stenge ned fjernvarme og i stedet å bruke strøm, noe som både ville vært i strid med ordningens formål og intensjonen om et lavere strømforbruk, poengterer Stende.

All informasjon er samlet på egen nettside

Regjeringen har i sitt utkast til forskrift lagt inn detaljerte kriterier til hvordan virksomhetene skal beregne strømintensiteten og dermed hvorvidt man oppfyller de konkrete kravene til å søke om støtte fra energitilskuddsordningen. Ordningen, som skal administreres av Enova SF, har fått sin egen nettside på: energitilskuddsordningen.no.