Det blir blant annet etablert en ny søknadsbasert og rammestyrt ordning administrert av Enova. Bedrifter med minst 3 prosent strømintensitet kan søke om tilskudd til å betale strømregningen og til å investere i energitiltak.

- Generelt er innrammingen av ordningen god, og vi mener særlig koblingen mot energitiltak er positiv. Både norsk næringsliv og offentlig sektor har et stort potensial for energieffektivisering, og det er derfor klokt at ordningen er innrettet slik at den blir mer lønnsom for virksomheter som velger å investere i løsninger som kan spare dem for strømutgifter på lengre sikt, sier Gunnar Larsen, direktør for kommunikasjon og sektorpolitikk i Spekter.

Som et hovedgrep har regjeringen varslet endringer i skattereglene som skal gjøre det gunstigere å tilby langsiktige og forutsigbare fastprisavtaler. I tillegg skal det etableres en subsidiert garantiordning for banklån. Dette innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter.

Spekter har i dag vært i møte med næringsministeren, hvor det ble gitt anledning til å komme med innspill til de nye tiltakene. Spekter tok i denne sammenheng opp behovet for konkretisering av vilkårene for å falle inn under ordningen. I tillegg stilte Spekter spørsmål om kostnader til fjernvarme kan regnes inn, slik at det skal lønne seg å fortsette å bruke fjernvarme fremfor å legge om til strøm.

- Mange av medlemsvirksomhetene i Spekter har utfordringer med høye strømkostnader og den generelle prisstigningen. Det er derfor viktig at det raskt blir avklart hvem som kan søke tilskudd, og om det eventuelt blir etablert andre tiltak for virksomheter som ikke faller inn under ordningen, sier Larsen.

Regjeringen arbeider nå med detaljene i ordningene, herunder nødvendige avgrensninger og vilkår, og vil innen kort tid komme med en sak til Stortinget med ytterligere detaljer rundt pakken med tiltak. De vurderer også andre vilkår for å kunne motta støtte, blant annet i lys av erfaringene med støtteordninger under pandemien.

- Næringsministeren har invitert oss til å gi innspill til innretningen av ordningene, og vi skal nå bruke de nærmeste dagene til å gi våre bidrag inn i den videre prosessen. For oss er det viktig å jobbe for at rammebetingelsene for Spekters medlemsvirksomheter blir godt ivaretatt i det videre arbeidet, sier Larsen.