Fra natt til 15.desember 2021, innførte regjeringen nye regler og forsterkede krav om bruk av hjemmekontor.

I et møte i forkant av regelendringene, ba regjeringen Spekter og de andre partene i arbeidslivet om å bidra til oppslutning om kravene, og presiserte at alle som kan ha hjemmekontor skal ha det.  

Hjemmekontorpåbudet innebærer at arbeidsgiver må sørge for at ansatte jobber hjemmefra, dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. Dette innebærer at arbeidsgiver har plikt til å sørge for at de ansatte jobber hjemmefra..

Bestemmelsen må forstås i lys av innføring av nye nasjonale smitteverntiltak for ikke å overbelaste helse- og omsorgstjenesten og beskytte kritiske samfunnsfunksjoner. Det er særlig viktig å redusere antall nærkontakter og holde avstand. Påbud om  hjemmekontor er i denne forbindelse et godt og effektivt virkemiddel. Bruken av hjemmekontor vil også bidra til mindre press i kollektivtransporten.

Hovedregelen er derfor at arbeidsgiver skal sørge for at ansatte jobber hjemme dersom dette er praktisk mulig. For å få en best mulig effekt av smitteverntiltakene, er det viktig at arbeidsgivere etterlever de nye reglene og anbefalingene. Arbeidsgiver må også dokumentere at de ansatte har fått kunnskap om den praktiske gjennomføringen av hjemmekontorordningen.

Det er også viktig å være oppmerksom på at det kan foreligge lokale smittevernregler, påbud og anbefalinger, i tillegg til de nasjonale. Disse finnes normalt på den enkelte kommunes nettside.  

I de tilfeller hjemmekontor ikke kan benyttes, legger regjeringen følgende til grunn:

  • Holde 1 meters avstand
  • Bruke munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende
  • Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet
  • Sørge for god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.

Les også: Nye nasjonale koronatiltak (om bla. antalls- og avstandsregler)