Særlig vil tiltakene gi ekstra utfordringer for samferdsels- og kultursektoren. Dette er to sektorer som fra før er i en vanskelig situasjon. I tillegg vil mange virksomheter bli berørt av at det innføres påbud om at arbeidsgiver skal legge til rette for hjemmekontor der det er mulig uten at det går ut over tjenester som krever tilstedeværelse som er viktig og nødvendig for virksomheten, for eksempel for å ivareta barn og sårbare grupper.

Tiltakene gjelder fra og med kl. 24.00 natt til 9. desember 2021, og vil i første omgang vare i fire uker.

Spekter er tilgjengelig for medlemmene når som helst

Spekters ledere og rådgivere kan kontaktes når som helst dersom det er behov for å diskutere særskilte problemstillinger.

Kollektivtransportaktørene får en krevende situasjon

Passasjertog, luftfart og lokal kollektivtrafikk har alle vært preget av redusert reiseaktivitet, og av at de som fortsatt reiser i større grad gjør det med privatbil. Nye presseoppslag og myndighetstiltak vises umiddelbart igjen i reduserte passasjertall og inntekter. Passasjersvikten for lokaltogene rundt Oslo er de siste dagene økt til ca. 30 prosent, en svikt som ytterligere vil forverres med nye smitteverntiltak.

Spekter er tilfreds med at det ikke innføres krav om en meters avstand i kollektivtrafikken, og at dette kan løses med munnbind. Spekter er også tilfreds med at kompensasjonsordningene for togtrafikken og kommersielle bussruter forlenges ut mars. Men det er viktig at kompensasjonsordningen blir stor nok til å unngå at kutt i tilbudet svekker kollektivtrafikkens konkurransekraft.

Allerede før den siste smitteøkningen hadde langdistansetogene 30 til 40 prosent passasjersvikt sammenlignet med før pandemien, mens lokaltogene og fylkeskommunal kollektivtrafikk hadde ca. 20 prosent færre passasjerer. Det blir stadig tydeligere at «den nye normalen» det har vært snakket om, fortsatt er langt unna. Veksten i privatbilbruken gjør samtidig at man nå sliter både med målet om nullvekst i personbiltrafikken i storbyområdene og mål for kollektivandeler til større lufthavner. Det er viktig å sikre et attraktivt kollektivtilbud for å begrense de uheldige langtidseffektene på folks reisevaner så mye som mulig.

Vanskelig for kulturvirksomhetene

Spekters kulturmedlemmer har meldt om sviktende billettsalg allerede etter myndighetenes signaler tidligere denne måneden. De ser derfor mot en tung vår, som med de nye nasjonale tiltakene har blitt enda mer belastende. Publikumsnedgangen kommer altså ikke som en følge av tiltaksbyrden alene, men også av stemningen i vårt samfunnsliv generelt. Dette rammer våre kulturmedlemmer, som arbeider med lange planleggingshorisonter svært hardt.

Det er alvorlig for et samlet kulturliv at de profesjonelle kulturinstitusjonene, som er viktige arbeids- og oppdragsgivere for landets kunst- og kulturarbeidere, nå rammes av ytterligere tiltak.  De nye restriksjonene knyttet til avstand og antall gjør situasjonen svært krevende. Det blir avgjørende for kunst- og kulturvirksomhetene at kompensasjonsordningene bidrar til å dekke de betydelige inntektstapene disse institusjonene nå rammes av.

For arrangementer, har regjeringen blant annet definert følgende regler:

  • 3 x kohorter av 200 personer med 2 meter avstand mellom kohortene hele tiden på offentlige arrangementer med faste tilviste sitteplasser.
  • Maksimalt 50 personer på offentlige arrangementer uten faste tilviste sitteplasser.
  • Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede ved innendørs arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære. Det gjøres unntak for flere grupper, bl.a. for utøvere på kultur- og idrettsarrangement, deltakere på enkelte kurs og de som er i samme kohort i barnehage eller barneskole.
  • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst.

Spekter vil komme tilbake til våre kulturmedlemmer med en vurdering og tolkning av disse reglene når forskriften er endelig formulert og vedtatt.

Oversikt over de nasjonale tiltakene

Oversikt over økonomiske kompensasjonstiltak