Spekter har avgitt høringsuttalelse til Barne- og familiedepartementet om forslaget som innebærer en forkorting av stønadsperioden for kontantstøtten. Departementet foreslår å endre perioden for når kontantstøtte kan gis, fra barnet er 13 til 23 måneder, til 13 til 19 måneder. Endringen må ses i sammenheng med retten til barnehageplass som gjelder senest fra den måneden barnet fyller 20 måneder. Spekter støtter den foreslåtte endringen, men tar samtidig til orde for at hele kontantstøtteordningen må avvikles så snart som mulig.

Da kontantstøtteordningen ble innført i 1998 var det stor mangel på barnehageplasser, og ordningen ga familier som ikke fikk barnehageplass et alternativ.

– Barnehageutbyggingen, som i praksis innebærer at det i dag er tilnærmet full barnehagedekning, sammen med retten til barnehageplass som ble innført i 2009, har gjort at stadig færre familier med barn i alderen ett til to år benytter seg av ordningen. For mange familier fungerer den i dag i praksis som en ventestønad inntil man får barnehageplass, sier Stende.

Sementerer tradisjonelle kjønnsrollemønstre

– Når man ser på hvem som særlig benytter seg av ordningen i dag er det i stor grad mor som blir hjemme med barnet. Spekter mener derfor at ordningen kan bidra til å opprettholde tradisjonelle kjønnsrollemønstre ved å holde mange kvinner borte fra arbeidslivet, sier Stende.

Samtidig viser statistikk fra NAV at ordningen nå særlig benyttes av familier med innvandrerbakgrunn, der kvinnenes mulighet for økonomisk og sosial selvstendighet gjennom arbeid forringes.

– Etter vår vurdering er dette i seg selv et argumenter for at ordningen burde avvikles. Når vi i tillegg vet at vi får et stadig økende behov for arbeidskraft i tiden som kommer, og at vi samtidig har et mål om å redusere offentlige utgifter, mener Spekter at det er på tide å avvikle kontantstøtteordningen i sin helhet, slår Stende fast.

Spekter anmoder derfor i sitt høringssvar departementet om å utarbeide en plan for en slik avvikling så snart som mulig.

Les Spekters høringssvar her: