Bærekraftig økonomisk vekst og økt verdiskapning i norsk næringsliv er helt avgjørende for en fortsatt sterk velferdsstat. Da trengs det moderne og effektive transporttjenester på egnet infrastruktur. Tiltakene som gir mest igjen for pengene må prioriteres først. Blant tiltakene som er mest lønnsomme, finner vi særlig vedlikehold og tiltak for mer effektiv bruk av infrastrukturen vi allerede har.

Spekter er tilfreds med at Regjeringen i statsbudsjettet for 2020 legger så tydelig vekt på at vi må få mer samferdsel igjen for pengene. Med høy offentlig ressursinnsats innen samferdselssektoren samtidig som det forventes trangere økonomiske rammer for statsbudsjettet framover, er det svært viktig at prioriteringene baseres på at de mest lønnsomme prosjektene velges.

I budsjetthøringen hos Finanskomiteen noen dager tidligere, tok Spekter til orde for at det bør utarbeides en handlingsregel for samfunnsøkonomisk nytte, for å bidra til mer effektiv ressursbruk i offentlig sektor.

Prioriter vedlikehold

I tillegg til å bygge, drifte og vedlikeholde nye prosjekt på en mest mulig effektiv måte, må vi få mer nytte ut av infrastrukturen vi allerede har. Da bør vedlikehold særlig prioriteres. Infrastrukturen vi allerede har bygget må virke som den skal så mennesker og gods kommer fram til avtalt tid. Spekter er tilfreds med at vedlikeholdsetterslepet på vei reduseres. Men det er feil prioritering når vedlikeholdsetterslepet på jernbanen øker i en situasjon med rekordstore bevilgninger til jernbaneformål.

Prioriter programområdene

Mindre investeringstiltak, som sorterer under de såkalte programområdene i samferdselsbudsjettet, gjør også at vi får mer nytte ut av infrastrukturen som allerede er bygget. Eksempler på dette er kryssingsspor, strømforsyning og andre tiltak for å øke lønnsomheten og volumene i godstrafikken på jernbane.

Infrastrukturtiltak for godstrafikken er dessverre sterkt underfinansiert sammenlignet med det som er vedtatt i Nasjonal transportplan. Manglende innsats over mange år har gjort at man dessverre er blitt nødt til å innføre en statsstøtteordning for å hindre kollaps i godstrafikken på bane, og slik forebygge at inntil 1000 trailere om dagen måtte ut på veiene mellom landsdelene for å ta over trafikken.

Store nyinvesteringer med negativ netto nytte bør utsettes og revurderes dersom det er nødvendig for å sikre midler til vedlikehold og små, mer lønnsomme tiltak innenfor programområdene.

Togoperatørene øker produksjonen

Alle togoperatørene vil øke antallet avganger. Det er bra for kundene. Men det vil kreve mange flere tog. I tillegg behøver gamle togsett å skiftes ut. Dette må tas høyde for i statsbudsjettene framover. Nye tog vil øke attraktiviteten til jernbanen. I tillegg er god mobildekning i dag viktig for passasjerene.

Les Spekters innspill til Transport- og kommunikasjonskomiteen her:

 

Se høringen på Stortingets Nett-TV