Spekter mener Statsbudsjettet for 2020 er godt tilpasset situasjonen i norsk økonomi, og støtter derfor den noe forsiktige oljepengebruken som det legges opp til. For som regjeringen understreker i perspektivmeldingen har Norge betydelige utfordringer fremover - selv med et godt utgangspunkt.

- Spekter mener derfor at Perspektivmeldingen fortjener en større plass i den løpende politiske debatten og har tatt til orde for at den bør legges frem tidligere i stortingsperioden, og debatteres årlig i Stortinget. Dette vil kunne skape større forståelse for de langsiktige utfordringene i politikken sa Gjerding.

Verdier må skapes før de kan fordeles

Gjerding viste til at Finanskomiteen og andre komiteer på Stortinget som behandler Statsbudsjettet får mange råd som innebærer økte utgifter, og at det nok er enklere å sortere køen av de som har forslag til å redusere bruken av offentlige midler. Han påpekte at viktigere enn alle budsjettets enkeltelementer er den helheten som ligger i et samlet budsjett, og hvordan budsjettet bidrar til fortsatt økonomisk vekst.

- Det er økonomisk vekst og økonomisk verdiskapning, nye jobber og gode rammebetingelser for næringslivet, som finansierer de universelle velferdsgodene som vi alle er så glade for at vi kan ha i Norge. Det er viktig at dette skjer på en bærekraftig måte. Ikke bare økonomisk bærekraftig, men også bærekraftig i et klimaperspektiv. Derfor er det avgjørende at Stortinget i sin behandling av Statsbudsjettet ikke øker oljepengebruken utover det regjeringen har foreslått, sa Gjerding.

Handlingsregel for samfunnsøkonomisk nytte

Spekter mener at det bør utarbeides en handlingsregel for samfunnsøkonomisk nytte, for å bidra til at ressursbruken i offentlig sektor optimaliseres. Gjerding viste til at omgangen med begrepet samfunnsøkonomisk nytte er ulik fra sektor til sektor.

- Samfunnsøkonomisk nytte bør få sin renessanse. Det bør derfor settes ned et ekspertutvalg som gjennomgår rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser. Utvalget bør utfordres til å utarbeide tydeligere retningslinjer for hvordan fellesskapets penger kan brukes en best mulig måte, sa Gjerding.

Mer effektiv bruk av offentlige midler

Gjerding viste til at Nye Veier bidratt med innsparinger på 25 milliarder kroner, eller over 17 % så langt.

- De er en suksess. De bygger billigere, og byggingen går raskere. Det øker den samfunnsøkonomiske nytten betydelig. Det å redusere kostnader det er mulig å redusere uten å svekke de norske verdiene som likhet og universelle velferdsgoder, bør de fleste slutte opp om. Fra Spekters side vil vi spesielt trekke fram vårt medlem Nye Veier. Modellen bør derfor vurderes i andre sektorer også, slik at den offentlige pengebruken optimaliseres, sa Gjerding.

Les Spekters innspill her: 

Se høringen på Stortingets Nett-TV