6.6.1 Justerings- og normeringsforhandlinger

Partene sentralt kan avsette en viss andel av den økonomiske rammen til justerings- og normerings¬forhandlinger.

Forhandlingene føres innenfor en fastsatt økonomisk ramme, og kan gjelde følgende forhold: 
1. unormerte stillinger (stillinger hvor lønnsplasseringene ikke er sentralt fast¬satt) som ikke er lønnsmessig knyttet til normerte stillinger. 
2. endring i en stillings/stillingsgruppes arbeids- og ansvarsområde. 
3. behov for å rekruttere, eventuelt beholde kvalifisert arbeidskraft. 

6.6.2 Lokale forhandlinger

Partene lokalt kan uavhengig av det som er nevnt i foregående punkt ta opp forhandlinger om omgjøring av stillinger, alternative lønnstrinnsplasseringer og annen godtgjøring etter B-regulativet innenfor tariffavtalens bestemmelser når:
 
1. det er foretatt betydelige organisatoriske og/eller bemanningsmessige
    endringer. 
2. det i forbindelse med endret teknologi, omorganisering og omlegging av
    arbeidsopp¬gaver har skjedd vesentlige endringer (i rimelig utstrekning tas 
    også hensyn til endringer som har skjedd gradvis over lengre tidsrom) i de
    forhold som er lagt til grunn ved lønnsplasseringen. 
3. det er gjennomført produktivitets-/effek¬tiviseringstiltak som medfører klart
    målbare resultater. Partene avtaler på forhånd hvordan dette skal måles. 
4. det har skjedd betydelige endringer i en stillings/stillingsgruppes arbeids- og
    ansvarsområde.

6.6.3 Særskilte forhandlinger

I de tilfeller hvor det er helt spesielle proble¬mer med å rekruttere eller beholde kvalifiserte arbeidstakere, vil partene etter forhandlinger kunne inngå avtale for den enkelte arbeidstaker om
 
1. endret lønnstrinnsplassering innenfor samme stillingsgruppe
    eller
2. spesiell avlønning som en personlig ordning.

Det er en forutsetning at slike avtaler bare skal kunne inngås for enkeltstående arbeidstakere og ikke for hele stillingsgrupper.

6.6.4 Saksbehandling

Resultatet av forhandlinger etter §§ 1 og 2 og avtaler etter § 3 skal innberettes til partene sentralt.

Forhandlingene med grunnlag i §§ 1, 2 og 3 skal føres etter reglene i tilleggsbestemmelsene til Hovedavtalen § 4.