3.4.1

Ethvert tjenesteframmøte avregnes med minimum 3 timer. 

3.4.2 Arbeidstidsberegning

Kveldsforestilling avregnes med minimum 4 timer iberegnet sminking (normalt en halv time før forestillingens begynnelse, dersom tidligere innkalling ikke foreligger) og avsminking (normalt ett kvarter etter forestillingens slutt). Faktisk tid utover 4 timer regnes som arbeidstid og avrundes til nærmeste halve time.

Dagprøver og langprøver avregnes i henhold til ukentlig tjenesteplan. Ved avvik i produksjonsplanen som ikke oppfyller varslingsfristen i § 3.2.4 regnes ordinære prøver med minimum 4 timer. Langprøver avregnes med minimum 6 timer 

3.4.3 Dobbeltforestilling

For dobbeltforestilling betales 1 dagsgasje ekstra.

To forestillinger som medregnet pausen mellom forestillingene, og iberegnet sminking og avsminking, ikke varer mer enn tre timer til sammen, regnes som en forestilling.

En forestilling som medregnet pausen, og iberegnet frammøte/sminking og avsminking, varer mer enn 6 timer, regnes som dobbeltforestilling. Når to forestillinger blir avviklet mellom kl. 10.00 og 16.00 regnes disse ikke som dobbeltforestillinger. I slike tilfeller kan ikke skuespilleren arbeide om kvelden uten etter samtykke.

3.4.4

Er det mindre enn 3 timer mellom to frammøter har vedkommende krav på middagspenger med kr. 130,- eller et varmt måltid bekostet av arbeidsgiver.

3.4.5

Påtar skuespilleren seg å overta en rolle innenfor en frist på 72 timer, har skuespilleren krav på ekstragodtgjørelse etter følgende minimumssatser:

Sidetall       Godtgjøring
1 – 20         kr. 5 500,-
20 -             kr. 9 000,-

Påtar skuespilleren seg en ikke-planlagt overtakelse innenfor en frist på 3 til 
14 dager, har skuespilleren krav på ekstragodtgjørelse etter følgende minimumssatser: 

Sidetall     Godtgjøring
1 – 20       kr. 4 000,-
20 -           kr. 6 000,-
  
Med ”sidetall” forstås det antall sider der vedkommende rolle medvirker, likegyldig om denne har replikker eller ikke. Det kan treffes lokal avtale om godtgjøring der det er urimelig misforhold mellom rollens sidetall og dens vanskelighetsgrad eller den arbeidsbelastning skuespilleren påføres.

3.4.6

Skuespiller som påtar seg instruktøroppdrag ved eget teater og som derfor oppebærer normalhonorar i henhold til overenskomsten mellom Norsk Sceneinstruktørforening og Norsk teater- og orkesterforening, utbetales ikke skuespillerhonorar i den tid (minimum 3 måneder beregnet bakover fra den fastlagte premieredato) oppdraget varer. Trekket i skuespillergasjen skal dog begrenses oppad til det halve instruktørhonorar.

Deltar skuespilleren i prøve og/eller forestilling på eget teater i løpet av den tid instruktørengasjementet varer, godtgjøres dette med en dagsgasje.

3.4.7

Ved gjenopptagelse skal teatret sørge for gjennomgangsprøve eller tekstprøve hvis et stykke ikke har vært spilt på 3 uker.

3.4.8

Arbeid på 1. og 17. mai kompenseres med en ekstra timelønn for hver arbeidet time.

3.4.9 Flere daglige oppmøter til ulike oppsetninger:

For arbeidsdager med to oppmøter med mer enn 2 timers opphold, og arbeid med to ulike oppsetninger, utbetales et tillegg på kr 600,- pr dag.

Hvilepauser i henhold til bestemmelsene i aml eller etter arbeidstakerens ønske, regnes i denne forbindelse ikke som oppdeling av tjenesten.

På dager med flere oppmøter til prøver og/eller forestillinger for samme oppsetning utbetales dette tillegget ikke. Det betales heller ikke tillegg på dager hvor det utbetales dobbeltforestillingshonorar.