Den nye IA-avtalen ble inngått 18. desember 2018. Som en del av avtalen har partene i IA-avtalen og fagmyndighetene nå vedtatt sju bransjeprogrammer som skal inngå i en særskilt satsing de neste fire årene. Spekter er delaktig i programmene for sykehus, sykehjem, barnehager og rutebuss/persontransport. Disse bransjene omfatter 670 000 arbeidstakere.

I tillegg blir det egne programmer for leverandørindustrien til olje- og gassnæringen, næringsmiddelindustri og bygg- og anlegg.

Forhindre sykefravær og frafall

Formålet med bransjeprogram er å mobilisere partene på bransjenivå til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer. Det er satt av en god del ressurser til bransjeprogrammene som vil fordeles over IA-avtaleperioden.

Arbeidsgiversidene har fått et spesielt ansvar i å etablere bransjeprogrammene, men myndighetene har tydelig sagt at det er bransjene selv som må styre aktivitetene. Spekter vil ta ansvar for å få i gang sykehus- og transportsatsingen, og Spektermedlemmene vil bli tett involvert i arbeidet. KS vil ta et hovedansvar for sykehjems- og barnehagesatsingen, og Spekters medlemmer har mulighet til å delta i dette arbeidet.

Les mer om bransjeprogrammene på Regjeringen.no