1.      Krav til halvårsrapportering (§ 6)

I utkastet foreslås det at det skal rapporteres innen 15. august det året tilskuddet gjelder for. På grunn av ordinær ferieavvikling vil det kunne være krevende å avgi en rapport, med det innhold som er foreslått, innen en slik frist. Spekter foreslår at rapporteringsfristen flyttes til 15. september.

2.      Arbeidstilsynets rolle

Slik forskriften er utformet skal Arbeidstilsynet inneha flere roller i tilskuddsforvaltningen. Tilsynet skal tildele og kontrollere bruken av tilskuddet, og de kan stanse hele eller deler av beløpet samt kreve tilskuddet tilbakebetalt. I tillegg har tilsynet en rolle hos tilskuddsmottakerne i det de har sine representanter i styringsgruppene for bransjeprogrammene.

Selv om tilskuddsforvaltningen er å anse kun som en administrativ ordning med begrenset bruk av skjønn, ser vi at Arbeidstilsynet får mange roller som kan være vanskelige å forene. Vi ber derfor departementet vurdere om disse rollene kan eller bør reguleres på en annen måte.

Følg også høringen på Regjeringens nettsider