Regjeringen avholdt 9. oktober sitt tradisjonelle møte i regjeringens kontaktutvalg, der alle lederne for arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene får gi sin første respons til regjeringens forslag til statsbudsjett.

Grunnlaget for all velferd er den verdiskapingen som skjer ved at folk er i arbeid

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter, innledet med å si seg glad for at arbeidslinjen nå gjenvinner sin styrke.

– Høy sysselsetting og lav ledighet er grunnlaget for all verdiskaping og for at vi fortsatt kan ha et godt velferdstilbud. Fortsatt er det mye å gå på når vi ser at de sysselsatte i Norge i snitt arbeider nesten 9 uker mindre i løpet av et år enn gjennomsnittet i OECD. Vi må fortsatt arbeide for mindre deltidsbruk og for et mer inkluderende arbeidsliv som kan sysselsette flere, sa hun.

Positivt at oljepengebruken er nøytral i 2024

Hun kommenterte at regjeringen til tross for uoversiktlige økonomiske tider synes å ha funnet en rimelig god balanse mellom økonomisk ansvarlighet og behovet for å vise politisk handlekraft på ulike områder.

– Jobb nummer én må nå være at vi får ned inflasjonen, og jeg synes derfor det er positivt at oljepengebruken i 2024 er nøytral, sa hun.

Advarte mot konsekvensene av for lave avslag på prisveksten

Samtidig advarte hun mot konsekvensene dersom det skulle vise seg at regjeringen, for andre år på rad, har anslått en for lav lønns- og prisvekst.

– Vi ser at andre prognosemiljøer som SSB og Norges Bank har høyere anslag på prisveksten enn regjeringen. Skulle regjeringen bomme på dette, slik de gjorde i fjor, vil vi stå overfor nok et år med en betydelig innstramming. Mange av Spekters medlemmer er bevilgningsfinansierte, og lederne der bruker ikke penger de ikke har. Derfor vil høyere prisvekst enn anslått, bidra til økt behov for omstilling og reduserte investeringer i mange virksomheter også i 2024. Det vil bli svært krevende å få forståelse for dette all den tid regjeringen i hovedsak kommuniserer at budsjettet betyr en aktivitetsvekst. Vi må også vokte oss vel for å havne i en situasjon der de som forsøker å trenere nødvendige omstillinger kan henvise til at det trolig vil kommer økte bevilgninger i revidert budsjett, understreket hun.

Vil innføre en egen vedlikeholdsnøkkel

Bratten og Spekter var ellers særlig opptatt av det store vedlikeholdsetterslepet som er bygget opp på vei og jernbane, og som med regjeringens budsjettforslag vil fortsette å øke også neste år. Totalt summerer dette etterslepet seg nå til ca. 70 milliarder kroner, samtidig som klimaendringene forutsetter en helt annen satsing på vedlikehold og oppgradering av sentral infrastruktur.

– Regjeringens budsjettforslag svarer ikke på disse utfordringene. Økt vedlikeholdsetterslep vil bety risiko for solslyng og skinnebrudd og andre uregelmessigheter på jernbanen og mindre rassikring på veiene. Dermed får vi forsinkelser for folk som skal på jobb, eller gods som skal fram. Og ikke minst vil det betyr svekket tillit til jernbanen. Også på riksveiene forblir etterslepet omtrent like stort som før. Spekter mener derfor det er på tide med mer forpliktende tiltak for å sikre at nødvendig vedlikehold blir prioritert, og foreslår at det innføres en vedlikeholdsnøkkel som tilsier at det må settes av én krone til vedlikehold for hver krone som brukes på nyinvesteringer, forklarte Bratten.

Kompetanseskatten må avvikles så fort som mulig

Spekter er også opptatt av at regjeringen snarest mulig må fjerne den ekstra og midlertidige arbeidsgiveravgiften som ble innført i fjorårets budsjett.

– I en tid der vi er på jakt etter hva som skal være den nye oljen, og vi mer enn noen gang er avhengig av kompetent arbeidskraft for å hevde oss i den internasjonale konkurransen, kan vi ikke fortsette å skattlegge kompetanse. Den ekstra skattleggingen av arbeidskraft med over 850.000 kroner i inntekt, henger ikke sammen med uttalte næringspolitiske mål. Ekstraskatten skulle være midlertidig, og regjeringen signaliserer nå en utfasing, som Spekter er tilfreds med. Ordningen med økt arbeidsgiveravgift, må ikke få bite seg fast, og derfor må kompetanseskatten avvikles så fort som mulig, slo hun fast.