For 2024 ville vedlikeholdsnøkkelen betydd en omprioritering på statsbudsjettet der 10 milliarder kroner flyttes fra nyinvesteringer til vedlikehold av riksveier og jernbane. 

– Vedlikeholdsnøkkelen bør være i kraft inntil vedlikeholdsetterslepet er tatt under kontroll og infrastrukturen er forberedt på ekstremvær. Anslagsvis må den gjelde ut perioden for Nasjonal transportplan 2025-36, sa Germiso i høringen i Stortinget i dag.  

Skjevfordeling mellom investeringer og vedlikehold 

Regjeringens budsjettforslag tilsier at vedlikeholdsetterslepet på jernbanen vil øke med 1,3 milliarder i år og 1,8 milliarder neste år, til nær 33 milliarder kroner ved utgangen av 2024. For riksveiene ble etterslepet estimert til 33 milliarder kroner ved framleggelsen av Nasjonal transportplan-forslaget i 2017. For fylkesveiene er det nylig kommet oppdaterte tall som viser et vedlikeholdsetterslep på omkring 100 milliarder kroner. 

– Prioriteringen mellom investeringer og vedlikehold er irrasjonelt skjev. Det haster med å rette opp dette, og økningen i ekstremvær gjør at det haster enda mer enn før, sa Germiso. 

Ekstremværet Hans har vist oss den positive effekten av økt vedlikehold. På Randsfjordbanen ble Bane NOR ferdig med å oppgradere drenering og stikkrenner i sommer, før ekstremværet slo til. Den banen ble ikke oversvømt et eneste sted. 

Oppstart av nye prosjekter må utsettes

– Samtidig vet vi fortsatt ikke totalkostnaden for samfunnet etter kollapsen av Randklev bru på Dovrebanen. Men den kan bli opp mot 100 ganger større enn hva det hadde kostet å erosjonssikre fundamentene – om det hadde vært penger på vedlikeholdsbudsjettet til å gjøre det, sa Germiso. 

Hvis budsjettrammen til samferdselsformål skal opprettholdes på det samme nivået fremover, ber Spekter om at oppstart av nye prosjekter utsettes for å få redusert vedlikeholdsetterslepet. 

– Økt vedlikehold bidrar til den trygge og pålitelige infrastrukturen som trafikantene ønsker seg. Undersøkelser viser at bilistene prioriterer vedlikehold over nyinvesteringer, og våre medlemmer i transportbransjen er også helt klare på at vedlikehold må prioriteres opp, sa Germiso. 

– Nybygging en egentlig ikke har råd til, går ut over vedlikeholdet, og det går igjen ut over trafikantene.

Les Spekters notat til Transport- og kommunikasjonskomitéen her: (PDF, 269KB)

Se opptaket fra stortings-tv her: