Økonomien i helseforetak og helsevirksomheter som driver på avtale, enten langsiktige avtaler eller på anbud, har gjennom fjoråret og i år blitt utfordret av et betydelig gap mellom kostnadsveksten anslått i statsbudsjettet og den faktiske kostnadsøkningen.  

– Det er bra at helseforetakene har fått et forhåndssignal om en varig budsjettøkning på 2,5 milliarder kroner som skal komme i revidert nasjonalbudsjett, og at ekstraordinære kostnadsøkninger vil bli kompensert. Det er i den sammenhengen viktig at justeringen budsjetteknisk innrettes slik at virksomheter som driver på anbud også får kompensert kostnadsøkninger utover det statsbudsjettet for 2023 la opp til. Det kan gjøres ved at deflatoren heves og bringes i overensstemmelse med oppdaterte pris- og lønnsanslag, sier Odd Erik Stende, direktør for samfunnspolitikk i Spekter.  

Krevende for ideelle og private aktører 

Ideelle og private helsevirksomheter som driver på anbud med regionale helseforetak leverer tjenester innen blant annet rehabilitering, rusbehandling, og laboratorie- og røntgentjenester. 

– Dette er tjenester som er helt essensielle for pasienter over hele landet. Svekkes økonomien i disse virksomhetene ytterligere, vil det til syvende og sist gå utover pasientene. Vi har over tid vært i dialog med mange ideelle og private medlemsvirksomheter om den økonomiske situasjonen. Den er svært krevende for flere. Spekter mener at ideelle og private helsevirksomheter som driver på anbud også må kompenseres. Innretningen på pris- og lønnsjusteringen i RNB bør ta hensyn til det, sier Stende.  

Det er statsbudsjettets anslag som ligger til grunn for avtalene de ideelle og private driver etter. Anslaget bestemmer den såkalte deflatoren, som regulerer hvordan virksomheter som driver på avtale skal få dekket pris- og lønnsveksten.  

– Det sier seg selv at det gir store utfordringer når anslaget i 2023 er satt for lavt for andre år på rad, sier Stende.

Spekter sendte 17. april brev til Helse- og omsorgsdepartementet der vi ber den innrette pris- og lønnsjusteringen i RNB slik at ideelle og private helsevirksomheter kompenseres. Brevet kan du lese her (PDF, 95KB):