Olav Kvam deltok sammen med spesialrådgiver Anders Vollen på vegne av Spekter i høringen rundt statsbudsjettet i Stortingets Arbeids- og sosialkomite. I sitt innlegg pekte de på at vi fortsatt står i den doble samfunnsutfordringen der bedriftene sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft, samtidig som mange arbeidstakere fortsatt står utenfor arbeidslivet.

– Svaret på begge disse utfordringene er å satse på kompetanse og utdanning, slo Kvam fast innledningsvis.

Må styrke arbeidslinjen

Han viste i tillegg til at Spekter i fjorårets høring påpekte at arbeidslinja måtte revitaliseres, og gjentok dette poenget også i år. Regjeringens budsjettforslag for 2023 er forholdsvis stramt og usikkerheten i økonomien er stor. Realitetene underbygger betydningen av arbeidslinja.

– Også sosialpolitikken må derfor fortsatt stimulere til økt deltakelse i arbeidslivet, særlig blant unge med ulike helseplager og nedsatt arbeidsevne. Vinduet for å få flere i varig arbeid er størst nå som ledigheten er lav. Derfor er det positivt at regjeringen signaliserer en betydelig satsing på den såkalte «ungdomsgarantien». Vi ser gjerne flere slike eksempler på tverrdepartementale satsinger. Det blir viktig at etatene på helse, arbeid og utdanning samkjører innsatsen, slik at arbeidet blir kraftfullt og gir resultater, slo Kvam fast.

Styrk kampen for et seriøst arbeidsliv

Det neste poenget Spekters representanter tok opp, var at de støtter opp om det langvarige arbeidet for et seriøst arbeidsliv og mot arbeidslivskriminalitet.

– Vi støtter at dette arbeidet har høy prioritet og at Arbeidstilsynet styrkes med 25 millioner kroner, men arbeidet bør innrettes slik at ikke hele arbeidslivet får urettmessig økte rapporteringsbyrder. Det bør også sees i tråd med intensjonen bak næringsministerens varslede forenklingssatsing, påpekte Kvam.

Moderniseringen av NAV må fortsette

Det siste budskapet fra Spekter til komiteens medlemmer er at videreføringen av IKT-moderniseringen og utviklingsarbeidet i NAV fremstår som fornuftig.

– Med et så stort hjelpeapparat og utenforskap er det avgjørende at de gode kreftene er tilgjengelige, og at de finner hverandre for å løse samfunnsoppdraget, slo Kvam fast.

Her kan du se videoopptak av Spekters innspill i Arbeids- og sosialkomiteen.