Fagdirektør Olav Kvam og spesialrådgiver Trond Bergene var Spekters representanter da Utdannings- og forskningskomiteen gjennomførte høring om Solberg-regjeringens forslag til statsbudsjett.

Flest mulig må fullføre videregående opplæring

Innledningsvis var Kvam opptatt av at flest mulig av dagens ungdom fullfører videregående opplæring, slik at de blir best mulig rustet for arbeidslivet fremover.

– Selv om andelen som fullfører har gått noe opp de senere årene, er det avgjørende at det fortsatt settes inn tiltak for å få flere til å fullføre videregående opplæring. For den enkelte er dette nøkkelen til arbeid og for å forhindre utenforskap. For arbeidslivet er det samtidig viktig slik at kompetansebehovet kan dekkes i en lang rekke sektorer som fremover kan få store problemer med å rekruttere kompetent arbeidskraft, sa Kvam.

Spekter støtter derfor videreføringen av satsingen på Utdanningsløftet 2020, ordningen "Fagbrev på jobb" og implementering av Fullføringsreformen.

Advarte mot å redusere pensjonstilskuddet for private barnehager

Spekter støtter ikke forslaget om å redusere pensjonstilskuddet for private barnehager fra 13 til 11 posent fra 2022.

– Dette kan få store konsekvenser for barnehagetilbudet. I dag går fire av ti private barnehager med underskudd og konsekvensene av forslaget kan være at private barnehager må legge ned. Dette kan igjen gå ut over mangfold og kvalitet i sektoren, advarte Kvam.

– Det kan være god grunn til å se på finansieringsmodellen for de private barnehagene, men da er det viktig at helheten i modellen vurderes, ikke bare enkeltelementer. Det er viktig at det nå ikke gjøres endringer som isolert sett kan høres logiske ut, men som kan ødelegge de vellykkede, tverrpolitiske løsningene vi har fått til i denne sektoren, presiserte han.

Her viste han til Storberget-utvalgets utredning og påpekte at Spekter mener mindretallets forslag om kvalitets- og mangfoldsmodellen gir bedre forutsigbarhet for de private leverandørene enn flertallets modell.

– Spekter savner ellers en nærmere risikovurdering av budsjettforslagene og Storberget-utvalgets forslag med vekt på hva konsekvensene vil være for brukerne hvis forutsigbarheten blir borte og de private trekker seg ut, sa Kvam.

Støtter økt satsing på høyere yrkesfaglig utdanning

Spekters representanter uttalte seg ellers positivt til satsingen som skjer i fagskolene og til forslaget om at antall studieplasser i høyere yrkesfaglig utdanning skal trappes opp. Samtidig påpekte de at det er viktig at kvaliteten opprettholdes og forbedres, og de etterlyste også en gjennomgang av finansieringsmodellen og sammenhengen mellom antall studieplasser og kvalitet.

Spekter uttalte seg også positivt til at det lyses ut midler til en forsøksordning med to sentre for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning.

Se opptak av høringen fra Stortingets TV-arkiv her:

Trond Bergene og Olav Kvam i høring i Utdannings- og forskningskomiteen

Skjermdump fra Stortingets videoarkiv. Trond Bergene (t.v.) og Olav Kvam representerte Spekter under budsjetthøringen i Utdannings- og forskningskomiteen.