Forslaget om jobbfradrag for unge bør avvises

I statsbudsjettet er det foreslått et jobbfradrag for unge arbeidstakere fra 17 til 29 år. Det foreslåtte jobbfradraget har en betydelig kostnad på ca. 1,5 milliarder kroner årlig. Det er svært usikkert hvilken effekt et slikt forslag vil få på sysselsettingen blant unge.

– Spekter støtter ikke forslaget om et særskilt jobbfradrag for unge, og mener forslaget bør avvises. Etter vår vurdering er det naturlig at dette forslaget vurderes og utredes nærmere av skatteutvalget som er oppnevnt og som har igangsatt sitt arbeid, sa Gjerding.

Trenger fortsatt koronatiltak for samfunnskritiske virksomheter

Det er fortsatt økonomiske utfordringer innenfor enkelte sektorer som vil slite med senskader etter pandemien, også utover i 2022. Spekter har flere ganger advart mot å avvikle støtteordninger for raskt for virksomheter som har et særlig samfunnsoppdrag, og som har blitt rammet av koronapandemien.

– Det må settes inn tiltak slik at vi ikke får en varig svekkelse av for eksempel togtilbudet og øvrig kollektivtrafikk utover i 2022. Sviktende inntekter i første halvdel av 2022 vil kunne tvinge bransjen til å redusere tilbudet fremfor å foreta en offensiv omstilling, sa Gjerding.

Spekter frykter at sviktende inntekter vil gi et dårligere tilbud i form av færre ruter og avganger. Det vil redusere attraktiviteten og konkurranseevnen for kollektivtrafikken, noe som vil gjøre det enda vanskeligere å få reisende til å velge kollektivtransport fremfor bilen. 

ABE-reformen må avvikles

Spekter mener at fellesskapets ressurser må brukes mest mulig effektivt. Det er positivt med reformer og grep som gir insentiver til mer effektiv statlig drift. Spekter mener imidlertid at tiltakene må innrettes på en langt bedre måte enn de flate kuttene i avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen).

– Reformen er lite målrettet. Det flate kuttet synes å ramme hardest de virksomhetene som allerede har effektivisert, og gir heller ikke de nødvendige incentiver til omstilling der effektiviseringspotensialet kan være større. Spekter er derfor glad for signalene i Hurdalsplattformen om at ABE-reformen skal avvikles, samt at det understrekes i plattformen at vi skal ha en effektiv offentlig sektor, sa Gjerding.

Perspektivmeldingen må få økt politisk relevans

Perspektivmeldingen er et av de viktigste dokumentene som legges fram i løpet av stortingsperioden. Den gir politikerne som skal vedta statsbudsjettene mulighet til å vurdere bærekraften i offentlige finanser flere tiår fram i tid, og løfte debatten om de store veivalgene for norsk økonomi.

– Perspektivmeldingen bør få en mer framtredende plass i samfunnsdebatten og som styringsdokument for budsjettpolitikken. Oppfølging av Perspektivmeldingen bør derfor debatteres som egen sak i Stortinget årlig, og da i forkant av debatten om Nasjonal- og Statsbudsjettet, sa Gjerding.

Se opptak av høringen fra Stortingets TV-arkiv her:

TV-overføring av komitehøringen i Finanskomiteen. Stein Gjerding fra Spekter til venstre.

Skjermdump fra Stortingets videoarkiv. Sjeføkonom Stein Gjerding i Spekter (til venstre på bildet) fremfører Spekters innspill til Finanskomiteen.