For å sikre en god overgang etter pandemien, ba Spekter derfor om minimum 270 millioner kroner ekstra til offentlig kjøp av togtrafikk, og 1,2 milliarder til den fylkeskommunale kollektivtrafikken.

– Pandemien er ikke over for jernbanens del. Effekten av endrede arbeids- og møtevaner og økt bruk av bil til arbeidsreiser merkes fortsatt godt. For jernbanen merkes også reduksjonen i fritidsreiser og fortsatt svikt i utenlandsturisme svært godt. Det vil ta tid å få tilbake passasjertallene og dermed inntektene man hadde før pandemien, understreket Germiso.

Han kunne samtidig fortelle at persontogoperatørene i Norge forventer et samlet økonomisk tap på 380 millioner kroner de første fem månedene i 2022.

– For å sikre en bærekraftig og attraktiv togtrafikk i fortsettelsen, trengs det derfor fortsatt støtte. Svikt i togtilbudet vil gå ut over passasjerene, og dermed etableringen av et godt og populært togtilbud etter pandemien, forklarte han.

Omstillingspakke for den fylkeskommunale kollektivtrafikken

– Pandemien er heller ikke over for den fylkeskommunale kollektivtrafikkens del, slo Germiso videre fast.

Også her mente Spekter at det trengs ekstra midler for å tilpasse tilbudet slik at det fortsatt oppleves attraktivt, og man ikke forverrer passasjertallene.

– Fylkene har behov for en omstillingspakke for første halvår 2022 på 1,2 milliarder kroner. En slik pakke vil gi tid til nødvendig omstilling etter pandemien og dermed kunne tilby et attraktivt produkt tilpasset nye reisemønstre og -behov. Dette vil igjen bidra til oppnåelse av viktige klima- og samfunnsmål, sa han.

Vedlikehold på bane og vei prioriteres høyere

– Vedlikeholdsetterslepet på jernbane og veier er svært stort. Problemer med infrastrukturen gjør det vanskelig for persontog- og godstog å gi et godt tilbud til kundene, sa Germiso og understreket at økt innsats på vedlikehold av bane og vei har høyeste prioritet blant Spekters medlemsvirksomheter. Han ba om at Stortinget også prioriterer vedlikehold av bane og vei høyere i tiden fremover.

Tilfreds med miljøstøtte for gods på bane – men ordningen må forbedres

– Spekter er tilfreds med at det er foreslått å videreføre støtteordningen for overføring av gods fra vei til bane i 2022, men det gir altfor lite forutsigbarhet å kun forlenge ordningen for ett år, slik det er foreslått. Spekter ber derfor om at rammen for ordningen økes med 18 millioner kroner, til samlet 100 millioner. Vi ber videre om at det nå startes arbeid med en bedre og mer forutsigbar støtteordning til gods på bane, og at næringsaktørene involveres i arbeidet, sa Germiso.

Følg situasjonen i luftfartssektoren

Germiso tok også til orde for å følge situasjonen i luftfartssektoren nøye.

– Spekter vil videre minne om at flytrafikken, og særlig utenrikstrafikken, fortsatt er på et langt lavere nivå enn den var før pandemien. Det vil ta tid før en full gjeninnhenting av passasjertallene nås. Det er viktig at situasjonen i sektoren følges tett, og at det ved behov tilføres nødvendige midler til å opprettholde virksomheten på et hensiktsmessig nivå, sa han.

Se opptak av høringen fra Stortingets TV-arkiv her:

Mekonnen Germiso i høring i Transport- og kommunikasjonskomiteenSkjermdump fra Stortingets videoarkiv. Spesialrådgiver Mekonnen Germiso representerte Arbeidsgiverforeningen Spekter i høringen rundt Statsbudsjettet 2022 i Transport- og kommunikasjonskomiteen.