En eldre befolkning, reduserte oljeinntekter og knapphet på kvalifisert personell krever nøkternhet, effektivisering og omstilling. Dette var Hannisdals hovedbudsjap da han, sammen med fagsjef Odd Erik Stende, deltok på vegne av Spekter i høringen i Helse- og omsorgskomiteen rundt forslaget til Statsbudsjett for 2022.

– Budsjettet for spesialisthelsetjenesten er nøkternt, og den foreslåtte aktivitetsveksten på 1,4 % i sykehusene virker rimelig. Men i tillegg til nøkternhet kreves effektivisering og omstilling. ABE-reformen er ikke et treffsikkert virkemiddel og bør avvikles, sa Hannisdal.

Han etterlyste tiltak av større betydning for effektivisering og omstilling.

– Viktigst ville det vært med endringer i tråd med anbefalingene fra Arbeidstidsutvalget. Dagens arbeidstidsordninger er i liten grad tilpasset driften i døgndrevne helseinstitusjoner. Dette forsterker knappheten på personell fremover, fremholdt Hannisdal. 

Digitalisering må prioriteres

Spekter ser digitalisering som en viktig nøkkel i effektiviseringen av helse- og omsorgssektoren.

– Pandemien har vist hvilket potensial som finnes i bruk av teknologi, blant annet for å kunne muliggjøre behandling på avstand. Det må nøye vurderes hvilke typer behandling slike løsninger er egnet for, men det er viktig at finansieringssystemene videreutvikles for å kunne lette innføring av nye, gode og kostnadseffektive tjenester, sa Hannisdal.

Ønsker en nasjonal plan for rehabilitering

– Rehabilitering handler i høyeste grad om helsetjenestens bærekraft. God rehabilitering kan bringe pasienter tilbake i arbeid og utdanning, eller redusere ressurskrevende behandling og pleie, sa Hannisdal. Han viste til Helsedirektoratets evaluering av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, og anbefalingen om at det utarbeides en nasjonal plan for området.

– Spekter støtter denne anbefalingen, men den er ikke omtalt i budsjettforslaget, sa Hannisdal.

Han viste også til Hurdalsplattformen der regjeringen Gahr Støre skriver at den vil utrede en tydeligere organisering og ledelse av rehabilitering på ulike nivåer.

– Spekter mener dette kan gi et godt grunnlag for en slik nasjonal plan, slo han fast.

Helhetlig gjennomgang av egenandelene

Spekter har merket seg at regjeringen Solberg i budsjettet foreslår å øke egenandelene. Uten å ta stilling til dette forslaget, mener Spekter at det er behov for en helhetlig gjennomgang av egenandelsordningen.

– Den nye regjeringen har en plan om å legge frem en ny prioriteringsmelding. Det kan gi mulighet til å se på egenandelene i sammenheng med hvilke prioriteringer helsetjenesten bør gjøre fremover, sa Hannisdal.

Se opptak av høringen fra Stortingets TV-arkiv her:

Odd Erik Stende og Kim Hanissdal i komitehøring

Skjermdump fra Stortingets videoarkiv. Fagsjef Odd Erik Stende (t.v.) og Kim Hanissdal representerte Arbeidsgiverforeningen Spekter i høringen rundt Statsbudsjettet 2022 i Helse- og omsorgskomiteen.