– Arbeidsgiverforeningen Spekter mener det i hovedsak er flere gode grep som foreslås i statsbudsjettet på Arbeids- og sosialdepartementets område for 2022. Mye av utgiftsveksten er demografisk betinget og som forventet. Spekter er samtidig nå opptatt av at vi så raskt som mulig kommer ut av den ekstraordinære tiden og de særskilte tiltakene vi har hatt gjennom halvannet år med pandemi, sa fagdirektør Olav Kvam innledningsvis i dagens høring i Arbeids- og sosialkomiteen. Kvam og spesialrådgiver Anders Vollen møtte på vegne av Arbeidsgiverforeningen Spekter i høringen rundt forslaget til statsbudsjett for 2022 i Arbeids- og sosialkomiteen.

Spekter hadde følgende hovedbudskap som ble formidlet til den nye komiteen.

Arbeidslinjen må revitaliseres

For å sikre videre økonomisk vekst og motvirke varig høyere ledighet etter pandemien må arbeidslinjen fornyes og forsterkes. Høy sysselsetting sikrer vekst, og det bidrar til å redusere forskjeller og utenforskap. Tallene for ledige og permitterte har falt raskt i takt med utfasing av smitteverntiltak, men vi opplever samtidig at sysselsettingen har gått noe ned de siste 10-20 årene.

– Vi står nå overfor en dobbel samfunnsutfordring: Samtidig som næringslivet har utfordringer med å finne og rekruttere riktig kompetanse, opplever mange som sto utenfor arbeidslivet ved inngangen til pandemien at veien inn til arbeidslivet fortsatt er vanskelig. Det viktigste svaret på begge disse utfordringene er økt kompetanse og utdanning, presiserte Kvam.

Spekter mener forslaget om å styrke tilrettelagt videregående utdanning for unge med oppfølging fra NAV er klokt. Kvam ga også uttrykk for at det er viktig at fullføringsreformen gjennomføres fullt ut. Spekter mener at disse utfordringene er sektorovergripende og at det derfor er viktig at utdannings- og forskningskomiteen og arbeids- og sosialkomiteen samarbeider om løsningene for å styrke arbeidslinjen videre.

Det skal lønne seg å stå i jobb

Spekter mener vi raskt må få på plass flere tiltak for arbeid og økt inkludering, og at det trengs mer utviklings- og omstillingsmidler til NAV. Det er avgjørende at vi både får flere unge inn med kompetanse som arbeidslivet etterspør, og at flere seniorer står lenger i jobb.

– Det er ufattelig lønnsomt å få en ungdom ut i arbeid sammenlignet med passive tiltak. Der må vi gjøre alt vi kan. Før var det strengt forbudt å ta noe form for utdanning når man gikk på passive ytelser. Nå er nesten alt lov, og det bør det kanskje også være fremover – men med noen grenseganger mot de som tar utdanning på ordinær måte, sa Kvam.

Videre pekte Spekter på at sysselsettingsutvalgets rapport har en rekke tilrådninger som vi håper komiteen tar med seg i sitt kommende arbeid. En målrettet styrking av NAV i 2022 fremstår fornuftig i overgangen fra pandemi til mer normal drift. Befolkningen forventer at NAV skal levere på samfunnsoppdraget sitt, bl.a. med gode digitale løsninger og god kompetanse på arbeidsmarkedet. Partnerskapet med tiltaksarrangører bør videreutvikles, og budsjettet foreslår flere innovative anskaffelser.

Arbeidet mot arbeidslivskriminalitet må ha høy prioritet

Spekter støtter at arbeidet mot alvorlig arbeidslivskriminalitet har høy prioritet. Regjeringen foreslår et åttende A-krimsenter i Alta, bl.a. for å håndtere utfordringer i fiskerinæringen. For å gi de regionale sentrene skikkelige muskler og tenner mener likevel Spekter at arbeidet bør understøttes av en sentral A-krimenhet som kan bistå med bevissikring og rask respons.

Arbeidet med omstilling og økt produktivitet må fortsette

Avslutningsvis understreket Spekter at hele arbeidslivet, både privat og offentlig sektor, må holde høy fart i omstillingsarbeidet. Norge har en arbeidsstyrke med gjennomgående høy kompetanse og vi er et høykostland. Kompetansen må utvikles og tilpasses nye behov for å styrke konkurransekraften.

Produktivitetskommisjonen ga tydelige anbefalinger om hva som må til for å sikre økt produktivitet og muligheter for å opprettholde og videreutvikle velferdsordningen. Blant annet støttet kommisjonen Arbeidstidsutvalgets forslag om nye regler for skift/turnusarbeid. Spekter mener politikerne nå må følge opp disse anbefalingene med nødvendige lovendringer. Bedre regler rundt skift/turnusarbeid kan blant annet bidra til redusert behov for deltid og innleie, samt bedre kvalitet på tjenestene.

– Også den pågående koronakommisjonens arbeid vil bli viktig å følge opp i samarbeid med partene, sa spesialrådgiver Anders Vollen under Spekters innlegg i Arbeids- og sosialkomiteen.

– Avslutningsvis kan vi kommentere på at regjeringen Gahr Støre har varslet at partene i arbeidslivet vil bli tett involvert i mye felles arbeid rundt disse spørsmålene fremover. Vi i Spekter gleder oss til å jobbe sammen med regjeringen og de andre partene med å løse viktige utfordringer på arbeidslivsområdet, sa Kvam.

Se opptak av høringen fra Stortingets TV-arkiv her:

Høring Nett-TV Arbeids- og sosialkomiteen med Olav Kvam og Anders Vollen fra Spekter

Skjermdump fra Stortingets videoarkiv. Fagdirektør Olav Kvam (t.v.) og Anders Vollen representerte Arbeidsgiverforeningen Spekter i høringen rundt Statsbudsjettet 2022 i Arbeids- og sosialkomiteen.