Antall arbeidsledige har siden mars steget kraftig som følge av pandemien og nedstegningen av samfunnet. Spekter er derfor positiv til at arbeidsmarkedstiltakene tilpasses de høye ledighetstallene for raskest mulig å kunne inkludere de som har mistet jobben. Spekter støtter videre den økte satsningen på unge med tilpassede arbeidsmarkedstiltak.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til inkluderingsdugnaden med 50 millioner kroner. Bevilgningen skal legge til rette for økt innsats under dugnaden, og bidra til at flere inkluderes i arbeidslivet.

– Regjeringen følger med dette opp de forpliktelser man har tatt på seg med å senke terskelen inn i arbeidslivet og gjøre det lettere for arbeidsgivere å ansette personer fra inkluderingsdugnadens målgrupper. Spekter støtter en økt satsning på inkluderingsdugnaden, men understreker at satsningen blir balansert slik at det ikke legges uforholdsmessig stort ansvar for oppfølging eller kostnader på arbeidsgiver, kommenterer Wikdahl. 

Økt innsats mot A-krim er bra, men ønsker i tillegg en sentral A-krimenhet

 Regjeringen foreslår å styrke innsatsen mot arbeidslivskriminalitet (A-krim) for mer effektivt å stoppe de kriminelle aktørene. Arbeidslivskriminaliteten truer både ansatte og virksomheter og fører til at samfunnet har et økonomisk tap i form av mindre skatter og avgifter. Spekter støtter at dette arbeidet fortsatt har høy prioritet.

Et viktig tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet har vært å samordne innsatsen mellom Arbeidstilsynet, Politi, Skatteetaten og NAV i sju a-krimsentere. Dette har ifølge regjeringen gitt resultat og fører til at flere av de kriminelle aktørene blir stanset.

– I tillegg mener Spekter det bør etableres en sentral A-krimenhet som kan rykke ut og ta beslag ved mistanke om ulovligheter, for ikke å miste verdifull tid og momentum når kriminalitet avdekkes.  Dette er meldt inn som behov fra flere medlemmer som opplever at kriminelle aktører kan fortsette som før fordi det ikke er rask nok respons til å sikre bevis. En sentral A-krimenhet vil kunne bedre denne situasjonen, sier Wikdahl.

Støtteordningen for næringsdrivende og frilansere bør videreføres

Regjeringen innførte i høst en ordning der selvstendig næringsdrivende og frilansere fikk kompensert sine inntektstap som følge av Covid-19-pandemien, først med en dekningsgrad på 80 prosent, og fra 1. november med en dekningsgrad på 60 prosent. Spekter registrerer at ordningen ikke er foreslått videreført i budsjettforslaget for 2021.

– Dette mener vi er svært uheldig.  Kulturlivet består av en rekke kunst- og kulturarbeidere med ulik tilknytningsform, og en vesentlig del er selvstendig næringsdrivende og frilansere. Mange kulturinstitusjoner er avhengige av både fast ansatte og selvstendig næringsdrivende i sine produksjoner, og det vil få store og langsiktige konsekvenser om disse gruppene flykter til andre bransjer. Vi vil advare mot tap av viktig kompetanse i en bransje der kontinuerlig arbeid er uunnværlig for å opprettholde den kvalitet som kreves for å levere på toppnivå i internasjonale bransjer.

– Spekter mener derfor ordningen for næringsdrivende og frilansere bør videreføres så lenge store deler av aktørene står uten oppdrag på grunn av at de inngripende restriksjonene for kulturlivet videreføres, understreker Wikdahl. 

Støtter forslaget om ikke å utvide dagens skjermingsordning for uføre

I budsjettproposisjonen har ASD redegjort for og drøftet alderspensjon til uføre. Alderspensjon til uføre reiser en rekke dilemmaer, hvor et rimelig pensjonsnivå for uføre må balanseres mot hensynet til arbeidslinja og det pensjonsnivået arbeidsføre kan få. Det er også slik at systemet med levealdersjustering er helt avgjørende for bærekraften i pensjonssystemet, og det må derfor utvises stor forsiktighet med å skjerme store grupper helt eller delvis mot effekten av levealdersjusteringen. Samtidig er det selvfølgelig en realitet at uføre har begrensede muligheter til å kompensere for levealdersjusteringen.

 I en langsiktig løsning for alderspensjon til uføre bør det vurderes å øke uføres aldersgrense for opptjening til alderspensjon utover 62 år.

– Spekter er enig med departementet i at hensynet til arbeidslinja innebærer at det må aksepteres at uføre får en noe lavere alderspensjon enn det de i gjennomsnitt ville fått dersom de hadde stått i arbeid. Videre er vi enig med departementet i at det så langt ikke har vært behov for å skjerme uføre for levealdersjusteringen. Vi mener også at det er trolig at det heller ikke vil være behov for å skjerme uføre i de nærmeste årene. Vi støtter derfor departementets forslag om ikke å utvide dagens skjermingstillegg til også å omfatte årskull født 1954 og senere, sier Wikdahl.

Mer fleksibilitet for å gjennomføre utdanning og opplæring

Med dagens høye ledighetstall støtter Spekter forslaget om å videreføre den midlertidige ordningen hvor det gjøres lettere å kombinere utdanning og dagpenger.

– Spekter mener det er viktig å opprettholde Statens Lånekasse som den viktigste støtten til å ta utdanning, men ser at det kan være hensiktsmessig med en viss oppmykning i regelverket. Vi ser derfor frem til at det legges frem et forslag til nytt regelverk som åpner opp for noe mer fleksibilitet til å kunne gjennomføre opplæring og utdannelse uten å miste retten til dagpenger, sier Wikdahl. 

Arbeidstidsutvalgets forslag må gjennomføres

Budsjettforslaget betyr at omstillings- og produktivitetsarbeidet i virksomhetene må fortsette med full styrke. Da må myndighetene også gi tilstrekkelig med virkemiddel til at produktivitetsarbeidet kan gjennomføres.

– Produktivitetskommisjonen ga tydelige anbefalinger om hva som må til for å sikre økt produktivitet og muligheter for å opprettholde og videreutvikle velferdsordningene, og den støttet blant annet Arbeidstidsutvalgets forslag om nye regler for skift/turnusarbeid. Dagens lovverk hindrer effektiv drift av samfunnsviktige velferdstjenester, som for eksempel sykehus og samferdsel. Det er nå på høy tid at politikerne følger opp med nødvendige lovendringer, og oppfølgingen av Arbeidstidsutvalgets konklusjoner er ett av dem. Det vil bidra til mindre behov for deltid og innleie, og bedre kvalitet på tjenestene, sier Wikdahl.

Les hele Spekters innspill til Arbeids- og sosialkomiteen under Dokumenter.