Spekter har deltatt i en rekke høringer i komiteene på Stortinget, og vi har blant annet vært opptatt av å formidle betydningen av å beholde bærekraften i den økonomiske politikken i en særdeles krevende tid for landet.

Grunnlaget for å kunne fordele er at vi har et næringsliv som har gode rammevilkår for å kunne skape. Pandemien har gitt mange virksomheter store utfordringer, og altfor mange arbeidstakere har mistet jobben, eller blitt permittert. Spekter mener at Statsbudsjettet for 2021 må svare opp denne utfordringen gjennom blant annet å gi langt flere kompetansehevende tiltak. Samtidig må omstillingen av offentlig sektor prioriteres enda tydeligere.

Smitteverntiltak må være kunnskapsbaserte og målrettet

Spekter er opptatt av at det bygges en bro mellom den kritiske situasjonen vi er i nå, og over til en normalsituasjon når pandemien igjen er under kontroll. Støtteordningene må innrettes slik at det er de virksomhetene som har et godt grunnlag for fortsatt drift etter pandemien som mottar støtte. Men viktigst av alt er det at de virksomheter som kan opprettholde normal drift gis mulighet til det gjennom at smitteverntiltakene er rettet inn på en kunnskapsbasert og målrettet måte.

Særlig for Spekters medlemmer innenfor kollektivtrafikk og kultur rammer smitteverntiltakene ekstra hardt, og vi har i høringene på Stortinget vært opptatt av at rammevilkårene for disse virksomhetene ivaretas på en best mulig måte gjennom pandemien.

Dramatisk barnehagekutt må reverseres

Spekter har understreket at situasjonen for landets ideelle og private barnehager kan bli dramatisk hvis det foreslåtte kuttet i pensjonstilskuddet opprettholdes. Konsekvensene av kuttet kan bety at private barnehager blir nedlagt, og at kommunene selv må ta over driften med de konsekvenser det har for barn, foreldre og kommunesektoren. Sammen med KS, Private Barnehagers Landsforbund (PBL) og flere andre aktører har vi tatt til orde for at den samlede finansieringen av de private barnehagene må vurderes på nytt, og at det foreslåtte kuttet i pensjonstilskuddet reverseres.

Se Spekters innspill til komiteene på Stortinget her