Regjeringen har lært av erfaringene fra Nye Veier, og sier den nå vil la de andre transportformene nyte godt av de samme virkemidlene.

– Gjennom porteføljestyring blir utbyggingen mer kostnadseffektiv, slik at det blir rom for flere nye prosjekt innen samme budsjett. Med økt vedlikehold vil også verdiene i infrastrukturen og påliteligheten for trafikantene bli bedre ivaretatt, sier Larsen.

Etterlyser klarere prioritering av samfunnsnytte

Både porteføljestyring og økt vedlikehold gir erfaringsmessig både mer effektiv pengebruk og bedre samfunnsøkonomi. Når det gjelder de politiske prioriteringene av hvilke prosjekt som skal inn i porteføljene, er imidlertid ikke Regjeringen like klare på at det er samfunnsøkonomi som er viktigst, selv om den sier det har vært et viktig kriterium.

– Regjeringens egen perspektivmelding har nok en gang vist hvordan det økonomiske handlingsrommet i statsbudsjettene vil krympe framover. Spekter etterlyser da en krystallklar prioritering av de prosjektene som gir mest igjen til samfunnet for investeringene som legges ned, sier Larsen.

Viktig avklaring at gods på bane er satsingsområde

Regjeringen beholder i Nasjonal transportplan målet om å overføre gods fra vei til bane. Ved lanseringen sier regjeringen at kombitansport, som avlaster veiene for langtransport, er bra selv om det etter hvert vil komme mer klimavennlige lastebiler.

– Regjeringen gir her en viktig avklaring om gods på bane i tråd med Spekters syn. På de viktige godsstrekningene hvor vi allerede har jernbane, er gods på bane samfunnsøkonomisk lønnsomt sammenlignet med veitransport, sier Gunnar Larsen.

Det er kort tid igjen til 2030, når Norges klimagassutslipp skal være redusert med 50-55 prosent. Tog gir i dag mye lavere klimagassutslipp enn lastebiler. Selv når nullutslipps lastebiler kommer for alvor en gang inn i framtiden, vil mer gods på bane likevel gi mindre kø på veiene og bedre trafikksikkerhet. Dessuten gir det reduksjon av støy, veistøv og mindre mikroplast fra bildekk.

Regjeringen vil satse på målrettede effektpakker for gods på bane på strekningene Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo-Narvik via Sverige. Effektpakkene skal gjøre det mulig å kjøre lengre tog – som både øker godsvolumet og senker transportkostnadene.

– Det haster for godskundene å få ned klimagassutslippene fra transporten. Jernbanenettet ligger allerede der, men det trenger noen målrettede tiltak for å øke konkurransekraften. Effektpakkene har vært etterlyst av næringen, og Spekter er tilfreds med at regjeringen vil at det nå skal jobbes på denne måten, sier Larsen.