Regjeringen har nå gjort vedtaket som er nødvendig for raskt å utbetale nødvendig støtte for å unngå konkurs hos godstogselskapene som er rammet av brokollapsen etter ekstremværet Hans. Den økonomiske rammen for dette er 75 millioner kroner.

Regjeringen vil så innen kort tid fremme forslag for Stortinget om å opprette en mer langsiktig støtteordning.

– Spekter er tilfreds med at pengestøtten nå kan komme raskt. Det er også viktig at Stortinget vedtar en ordning som bærer, ikke bare til Randklev bru er bygd opp igjen, men fram til godstrafikken på Dovrebanen har hentet seg inn igjen etter stansen, sier Odd Erik Stende, direktør for samfunnspolitikk i Spekter.

– Den akutte økonomiske krisen som oppstod hos godstogselskapene etter brukollapsen viser også at det må jobbes med å bedre de generelle rammebetingelsene for gods på bane i Norge. Det er tverrpolitisk enighet om å få til vekst i gods på bane. Men rammebetingelsene er i dag for marginale og for lite forutsigbare til å få en solid næring som kan investere i slik vekst, avslutter Stende.