Høringsmøtet ble arrangert av Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet i fellesskap. Formålet med møtet var å få høre arbeidslivets organisasjoners syn på hva som skal til for å nå målene og hva som er de viktigste prioriteringene i den kommende NTPen. Fra Spekter deltok spesialrådgiver Mekonnen Germiso og spesialrådgiver Roar Johannessen.  

– Spekters viktigste innspill er at det må brukes mer penger på vedlikehold enn det er gjort de siste årene. Vi vil oppfordre regjeringen til å følge opp Hurdalsplattformen, og sette en NTP-ramme til drift, vedlikehold og fornyelse som er stor nok til å gjennomføre planene om å ta igjen vedlikeholdsetterslepet, slik at transporttilbudet kan bli mer pålitelig. Hvis totalrammen da ikke holder til å gjennomføre alle de større investeringsprosjektene, så er det investeringene som må skyves på, ikke vedlikeholdet, presiserte Germiso. 

Spekters representanter pekte også på at en lang rekke små prosjekt som kunne gitt mer nytte fra eksisterende infrastruktur er blitt saldert bort under tidligere NTPer fordi mengden store investeringsprosjekt var for optimistisk.  

– Spekter ber derfor om at neste NTP blir planen der det prioriteres å sette fart på disse små og viktige prosjektene, slo han avslutningsvis fast.