– Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan har en helt nødvendig prioritering av drift og vedlikehold og mindre oppgraderinger for å få mer nytte ut av den eksisterende infrastrukturen. For å få dette til, er det avgjørende at NTP blir en realistisk plan, sier spesialrådgiver Mekonnen Germiso i Spekter.

Stortinget bør gjøre to hovedgrep for å sikre at planen blir gjennomført

Det første er å ikke vedta flere utbyggingsprosjekt enn det er penger til å bygge. Erfaringsmessig har overbudspolitikk i tidligere planer resultert i at vedlikehold og mindre oppgraderingsprosjekt må nedprioriteres i statsbudsjettene. Det er nå bygd opp et betydelig etterslep av disse, noe som er svært uheldig. Vedlikehold og oppgraderinger er lønnsomt, og det viktigste for trafikantene i deres hverdag.

Det andre er å støtte opp om porteføljestyring som virkemiddel for kostnadskontroll i det enkelte prosjekt. I motsetning til en stivnet langtidsplan, med prosjekter i en bestemt rekkefølge, betyr porteføljestyring at en kontinuerlig jobber med en liste over mulige prosjekt, hvor man sier ja til investering når og bare når prosjektet er utviklet til å bli godt nok og tiden er moden for det.

Porteføljestyring styrker mulighetene for å gjøre hvert enkelt prosjekt bedre, med mer nytte for pengene. Ikke minst gjør pengene man sparer at man får råd til flere prosjekt – slik at flere rundt omkring i landet til slutt opplever at akkurat deres prosjekt blir virkelighet – enten det er en ny veitunnel eller et kryssingsspor som gjør det mulig å frakte mer gods på jernbanen.

For Avinor og andre foretak er det en naturlig metodikk. Nye Veier ble opprettet for å jobbe slik, og Bane NOR og Statens vegvesen har etter hvert også fått lov å gjøre det – i alle fall delvis.

– Den effektive arbeidsmetoden som porteføljestyring er, bør utvides og styrkes i kommende NTP-periode. Det gir betydelig økte sjanser for at planen som politikerne vedtar faktisk blir noe av, avslutter Germiso.