– Spekter er opptatt av at alle tiltak skal gi mest mulig samfunnsnytte for pengene. Det vil si at de beste prosjektene må prioriteres først, samt at kostnadene må ned og den samfunnsøkonomiske nytten opp i hvert enkelt prosjekt, sa Germiso.

Han pekte også på at Spekter er opptatt av tiltak som gir mer nytte ut av allerede eksisterende infrastruktur. I stortingshøringen trakk Spekter fram at vedlikeholdsetterslepet må reduseres, for eksempel fornyelse av kontaktledningsnettet på jernbanen. Spekter trakk også fram betydningen av flere kryssingsspor på jernbanen, forbedrete løsninger for kollektivtrafikkdata, utbedringsstrekninger på veiene, nye togsett og forbedret mobildekning på tog som eksempler på tiltak som gir større samfunnsnytte av den infrastrukturen vi allerede har.