Regjeringen har definert person- og varetransport som et virksomhetsområde som det er kritisk for samfunnet at blir opprettholdt i den situasjonen landet nå er i. Varer skal frem og de som har samfunnskritisk arbeid må ha et transporttilbud til jobb.

- Transportsektoren er samtidig sterkt påvirket av at kundene er oppfordret til å holde seg hjemme og unngå unødige reiser. Dette medfører bortfall av store deler av kundegrunnlaget til persontogoperatørene og tapte inntekter, påpeker Bratten.

Spekter organiserer alle de største person- og godstogselskapene på norsk jernbane. Vygruppen AS, herunder Vy Gjøvikbanen AS og CargoNet AS, Go-Ahead Norge AS, Flytoget AS, SJ Norge AS og Green Cargo Norge AS er alle medlemmer i Spekter.

Spekter har på vegne av dem, oppsummert en rekke tiltak Samferdselsdepartementet kan bidra med for å bedre situasjonen for togoperatørene. Disse må omfatte tiltak som både gir positiv effekt på egenkapital og likviditet, og kan skje innenfor følgende områder:

Kjøreveisavgift for 2020

Fjerning av infrastrukturavgiftene pålagt av Bane NOR med tilbakevirkende effekt fra 1. januar 2020 og med varighet ut året. Kostnadsbesparelsen som en fjerning av infrastrukturavgiftene vil utgjøre for togoperatørene, må ikke medføre noen justering av vederlaget eller vilkårene i Trafikkavtalene med Jernbanedirektoratet. For å gi nødvendig likviditetseffekt, må tidligere innbetalte infrastrukturkostnader tilbakebetales til togoperatørene.

En lettelse i kjøreveisavgiften til godsvirksomheten vil medføre lavere kostnad for næringslivskundene.

Faste kostnader til leie av tog fra Norske tog og faste lisensavgifter til Entur

Å redusere faste kostnader som leie av tog fra Norske tog AS og lisensavgift til Entur AS vil være vesentlige bidragsytere til å dempe tapene. Logikken bak å redusere kjøreveisavgiften, kostnader ved leie av tog samt lisensavgifter til Entur, er at mindre volum gir mindre evne til å bære disse kostnadene, og at disse kostnadene neppe ville ha blitt satt på dagens nivåer med det aktuelle trafikkvolumet. Selskaper som eier egne tog kompenseres tilsvarende for kostnader knyttet til materiell som ikke kommer til anvendelse.

Dette forslaget innebærer imidlertid store økonomiske konsekvenser for Entur og Norske tog AS og det forutsettes at også disse selskapene blir kompensert for inntektsbortfallet, slik at de kan ivareta sitt oppdrag i en krevende tid.

Faste kostnader knyttet til husleie til Bane NOR SF for terminaler og lastekraner

Å redusere kostnaden til leie av terminaler og lastekraner vil bidra til å redusere tapene i godsvirksomheten.

I tillegg til kostnadsreduserende tiltak kan det også være behov for ytterligere å kompensere for det bortfall av inntekter som virksomhetene har som en konsekvens av de pålegg og anbefalinger som er gitt fra myndighetene.

Blant annet oppleves nå en nedgang i billettinntekter på opptil 90 prosent av normal drift. Slik kompensasjon må komme i tillegg til at Staten opprettholder normalt vederlagsnivå til de virksomhetene som mottar dette, på tross av eventuelle kortsiktige nedtrekk i avtalt produksjon.

Hvor stort inntektstapet totalt sett vil bli, avhenger av hvor lenge dagens begrensninger vil bli opprettholdt og eventuelt utvidet. Togoperatørene har imidlertid behov for raskt å få en garanti for at tapte billettinntekter blir kompensert slik at aktørenes samfunnskritiske funksjon kan ivaretas gjennom unntakstilstanden Norge nå er oppe i. I tillegg er dette nødvendig for at jernbanesektoren skal kunne videreutvikles når situasjonen blir normalisert.

En mulig løsning kan være at aktørene i perioden med reisebegrensninger fra offentlige myndigheter operer under en kost + modell, hvor det settes en avtalt driftsmargin for alle operatørene. Aktørene trenger derfor en snarlig bekreftelse på at tap av inntekter vil bli kompensert.

Les hele henvendelsen til Samferdselsdepartementet her (PDF, 301KB)