Det vises eksplisitt til to mål, økonomi (proveny) og miljø, i en situasjon hvor alle nye personbiler og varebiler er nullutslippskjøretøy og hvor bensin- og dieselbiler gradvis fases ut av bilparken.

1. Spekter mener at følgende prinsipp for økonomisk bærekraft bør legges til grunn:

  • Sikre reell provenynøytralitet, ved at beregningene tar høyde for ønskede og beregnede adferdsendringer hos bilkjøpere og -brukere.
  • Stimulere til samfunnsøkonomisk optimal utnyttelse av infrastrukturen, slik at man sikrer framkommelighet – særlig for nyttetransport og kollektivtrafikk – og reduserer presset på kostbare utbygginger av økt veikapasitet. Bruksavgifter bør følgelig tidsdifferensieres på strekninger/relasjoner der man ofte har full eller nær full kapasitetsutnyttelse.
  • Kun åpne for spesielle incentivordninger for miljømål og andre mål så lenge det er nødvendig for å nå målet.

2. Spekter mener at følgende prinsipp for miljømessig bærekraft bør legges til grunn:

  • Stimulere ønsket adferd ved anskaffelse av kjøretøy, for reduserte eksterne kostnader i bruksfasen – både hos privat- og næringslivskunder. Det innebærer at man ikke bør flytte alle avgiftene over på bruk, og at man videre legger mer vekt på engangsavgift og mindre på merverdiavgift som virkemiddel.
  • Oppnå internasjonale klima- og miljøforpliktelser, eksempelvis Parisavtalen, nasjonale utslippsmål og klimaavtalen med EU.
  • Nå vedtatte teknologimål – eksempelvis andel nullutslippskjøretøy som definert i Nasjonal transportplan.
  • Lokale bruksavgifter som reflekterer lokale luftforurensningskostnader (miljøkostnader).

3. For å oppnå økonomisk og miljømessig bærekraft, bør avgiftssystemet være politisk bærekraftig både i overgangsfasen og over tid. Følgende prinsipp bør derfor legges til grunn:

  • Kombinderes med utvikling av gode transportalternativer, slik at brukerne får reelle valgmuligheter. En for sterk overgang fra kjøps- til bruksavgifter kan gi et system som er politisk utfordrende å opprettholde over tid.
  • Overgangen bør vedtas og varsles så lang tid i forveien at aktørene får mulighet å tilpasse seg. Dette gjelder også gjennomføringsplanen for en eventuell gradvis overgang.