• Tariffavtaler for byggeplasser i Norge
  • Tariffavtale for turbiltransport
  • Tariffavtale for godstransport på vei
  • Tariffavtale for jordbruks- og gartnerinæringen
  • Tariffavtale for overnattings-, serverings- og cateringsvirksomheter
  • Industrioverenskomsten/VO delen for skips- og verftsindustrien
  • Tariffavtale for elektrofag
  • Tariffavtale for fiskeindustrien
  • Tariffavtale for renholdsbedrifter

Spekter er prinsipielt uenig i omfanget av allmenngjøring som i dag brukes og den praksis som nå synes å være etablert, der tidligere allmenngjøringsvedtak nærmest automatisk videreføres uten en grundig ny vurdering av om det fortsatt er grunnlag for allmenngjøring for en ny tariffperiode.

Allmenngjøring er et kraftig myndighetsinngrep og må derfor etter Spekters oppfatning kun brukes der det klart er dokumentert at lønns- og arbeidsvilkårene ligger vesentlig under det som må anses som sosialt akseptabelt i Norge. 

Dersom Tariffnemnda likevel finner å ville videreføre allmenngjøringen vil Spekter uttale at vi er skeptiske til at det allmenngjøres andre bestemmelser enn minstelønnsbestemmelser. Vi har ingen merknader til at minstelønnssatsene justeres i tråd med resultatet fra overenskomstrevisjonen 2020.