Arbeidsgiverforeningen Spekter gir tilslutning til at brutto ektefellepensjon erstattes av nettoberegnet ektefellepensjon fra 67 år og at nettoytelsen er ordinær sats (9 prosent) for de som i dag har behovsprøvd ektefellepensjon og dobbel sats (18 prosent) for de som i dag ikke har behovsprøvd ektefellepensjon.

Som departementet selv uttaler er reglene for samordning av brutto ektefellepensjon noe av det mest kompliserte regelverket i pensjonssystemet. Overgang til netto-ytelser vil forenkle dette vesentlig.

Som det fremgår av høringen kan det senere bli foretatt endringer i folketrygdens ytelser til etterlatte som innebærer at det blir behov for ytterligere justeringer av ektefellepensjonen i de offentlige tjenestepensjonsordningene.

Spekter legger til grunn at den foreslåtte endringen av departementet er vurdert å ligge innenfor de rammer som følger av lover, rettsavgjørelser og EØS-avtalens regelverk. 

Følg også høringen på Regjeringens nettsider