Arbeidsgiverforeningen Spekter organiserer flere private barnehagevirksomheter både kommersielle og ideelle aktører, som Norlandia og flere av studentsamskipnadene.

Det har fra flere, nå sist Storberget-utvalget, kommet forslag om å kreve at alle barnehager skal være selvstendige rettssubjekter. Formålet er åpenhet og innsyn i økonomi og regnskap. Spekter er helt enig i formålet. Det bør være full åpenhet og innsyn i økonomien til barnehagene.

Etablering av alle barnehager som selvstendige rettssubjekter er omfattende og ressurskrevende, og ikke nødvendig for å oppnå formålet. Vi mener fortsatt dette kan oppnås gjennom rapportering til BASIL-systemet (Barnehage-statistikk-innrapporteringsløsning). Spekter har derfor vært uenig i forslag om at hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.

I høringsbrevet datert 5. juli foreslås det nå et krav om regnskapsmessig skille mellom hver barnehage, som et alternativ til å kreve at hver barnehage skal være eget rettssubjekt. Spekter mener dette er en bedre løsning enn å kreve at alle barnehager skal være selvstendige rettssubjekter.

For studentsamskipnadene er det ikke ønskelig med nye krav til regnskap, rapportering og revisjon for private barnehager. Det er tre grunner til det:

  • Studentsamskipnadsloven og forskrift regulerer allerede driften til disse virksomhetene. Departementets forslag vil derfor medføre en dobbeltregulering.
  • Alle samskipnadene har regnskapene til studentbarnehagene i egne avdelinger i samskipnadenes regnskap. Dette gir god oversikt over mottatte tilskudd og inntekter, og hva midlene brukes til. De kravene til regnskapsmessig skille som departementet foreslår er ikke formålstjenlig for studentbarnehager.
  • Endringene vil føre til økte kostnader for studentsamskipnadene.

Høringen inneholder også forslag om forbud mot å drive eller eie annen virksomhet enn godkjent barnehagedrift i samme rettssubjekt, samt regulering av private barnehagers adgang til å disponere overskuddslikviditet. Det er uklart hva de praktiske konsekvensene av dette er og vi har derfor ikke tatt stilling til disse forslagene.