Næringsvirksomhet i stiftelser

I høringsnotatet argumenterer departementet med at det er behov for å rydde opp i reguleringen av næringsdrivende stiftelser. Det foreslås derfor at næringsdrift i nye stiftelser må legges i et eget rettssubjekt (datterselskap). Dette skal bare gjelde for stiftelser som etableres etter at ny stiftelseslov er trått i kraft. Bakgrunnen for forslaget er å gjøre kategoriseringen mellom næringsdrivende stiftelser og alminnelige stiftelser enklere for stiftelsene selv samtidig som det vil gjøre Stiftelsestilsynets kontrollfunksjon tydeligere.

Departement viser til at for å klargjøre hva som er en næringsdrivende stiftelse vil departementet ta utgangspunkt i skattelovens regel i § 2-32 om at innretningen «ikke har erverv til formål» om hva som er å betrakte som næringsdrivende virksomhet. Dette er i utgangspunktet en rettsteknisk hensiktsmessig ordning for å skape harmoni mellom to regelverk.

En alminnelig stiftelse som «ikke har erverv til formål» og er å klassifisere som alminnelig stiftelse vil imidlertid gjerne utøve en viss virksomhet som er av økonomisk karakter ved at virksomheten selger varer og tjenester som gir inntekt til stiftelsen. Denne virksomhet innenfor stiftelsen kan i seg selv være skattepliktig. Likevel vil inntektene fra slik virksomhet gå inn i stiftelsen som «ikke har erverv til formål», og typisk ha et ideelt samfunnsmessig formål. Det kan av flere grunner være uhensiktsmessig å skille denne virksomheten ut av stiftelsen.

Spekter savner således en grundigere utredning av konsekvensene av forslaget. Vår vurdering er at forslaget vil kunne virke kostnadsdrivende for stiftelsene og samtidig skape unødvendig mye administrasjon. Siden vurderingen om stiftelsen har skatteplikt eller ikke likevel må gjøres etter skattelovens bestemmelser ville det etter vår vurdering vært mer hensiktsmessig å vurdere om det fortsatt er behov for å skille mellom næringsdrivende og alminnelige stiftelser.

Øvrige forslag

Vi har ingen merknader til departementets øvrige forslag om elektroniske søknader, stiftelsesnavn, regnskapsopplysninger og kapitalkrav.

Følg også høringen på Regjeringens nettsider