Betydningen av tidlig involvering

Arbeidsgiverforeningen Spekter organiserer private og offentlig eide virksomheter og er dominerende innenfor sektorene helse, samferdsel og kultur. Mange av disse virksomhetene vil umiddelbart bli berørt av endringer i EØS-regelverket. Det er derfor viktig at de får anledning til å komme med synspunkter når slikt regelverk er under utvikling, det vil si før Kommisjonen fremmer forslag til nye eller endrede regler.

Spekter støtter de fremlagte forslagene som bygger opp under utredningsinstruksens formål om å legge til rette for velbegrunnede og gjennomtenkte beslutninger.

Nærmere om forslagene

Hoveddelen av høringen gjelder kapittel 5 og den interne ansvars- og arbeidsdelingen mellom departementene. Spekter har ingen særskilte merknader til disse forslagene.

Det viktige punktet for våre medlemsvirksomheter er forslaget til punkt 5-3 (tidligere 5.4):

«I saker som kan få vesentlig betydning for Norge, bør norske vurderinger og synspunkter spilles inn til Kommisjonen før denne fremmer forslag til regelverk. Så langt det er mulig, skal det innhentes synspunkter fra berørte interesser».

Denne tidlige fasen i saksgangen er viktig for det endelige resultatet. EØS-relevante regler får gjerne størst offentlig oppmerksomhet på det tidspunktet de skal implementeres i norsk lov, men da foreligger det sjelden noen reell påvirkningsmulighet.

Det er derfor viktig at skriftlige høringer eller andre aktiviteter for å innhente synspunkter, eksempelvis høringsmøter, seminarer eller referansegrupper, igangsettes så tidlig som mulig og med god frist.

Vi legger til grunn at hovedreglene om høring og høringsfrister slik de er beskrevet i instruksens punkt 3-3 også gjelder EØS-regelverket, selv om høringsfrister i EØS- og Schengensaker etter omstendighetene kan bli kortere enn seks uker.

Det følger av instruksens punkt 5-3 at departementene skal sørge for at det systematisk informeres om Kommisjonens høringer og om mulighetene til å gi innspill. I veilederen utdypes dette med at det offentliggjøres en oversikt over høringer med informasjon om hvordan innspill kan gis.

Spekter vil påpeke at det ofte ikke er tilstrekkelig med en veiledning om prosess, men at det også må gjøres rede for hovedinnholdet i Kommisjonens forslag slik at konsekvensene av dem blir synliggjort på et tidlig tidspunkt.

Vi legger for øvrig til grunn at utredningsinstruksens punkt 2-1 om minimumskrav til utredningen også gjelder for EØS-relaterte saker, og vi merker oss at det i høringsnotatet understrekes at departementene må være bevisste på dette.

Det er etter Spekters syn viktig at utredningenes kvalitet oppfyller de alminnelige kravene i utredningsinstruksen, da EØS-relatert regelverk i minst like stor grad som norsk regelverk påvirker virksomhetenes rammebetingelser.