Endringsforslagene slik de redegjøres for i høringsnotatet kan leses som innskjerpinger i sikkerhetslovens regler om kontroll av eierskap for å sikre at utenlandske investeringer i og oppkjøp av norske virksomheter er avveid mot norske sikkerhetsinteresser. Vi er enige med departementet i at utfordringen er å finne den rette balansen mellom nasjonal sikkerhet og hensynet til et gunstig investeringsklima.

I høringsnotatet foreslås det å senke terskelen for meldeplikt fra virksomheter som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, til at meldeplikten også omfatter virksomheter som er av vesentlig betydning. Gitt det utfordringsbildet som departementet trekker opp er vi enige i forslaget. Samtidig vil vi understreke at det igjen vil stille økende krav til kompetanse og samarbeid hos de myndighetsorganer som skal utøve slik kontroll.

Arbeidsgiverforeningen Spekter er en av eierne av Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR). Når det gjelder nærmere om meldeplikt, gjennomføringsforbud og eiendom mv., viser vi til NSR sitt høringssvar.