En gruppe stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet fremmet i juni i fjor et representantforslag om å stoppe privatisering og å forhindre en todelt helsetjeneste i Norge. Forslaget ble tatt opp til høring i Helse- og omsorgskomiteen mandag 5. januar i år, hvor spesialrådgiver Kim Hannisdal deltok for Spekter.

Spekter mener de store utfordringene innen helse- og omsorgssektoren fremover vil være å møte en økende etterspørsel etter helsetjenester samtidig som ressurstilgangen blir mer begrenset og kampen om ressursene hardere. Spekter ser også faren for en utvikling fremover som kan gi økt sosial ulikhet i tilgangen på helsetjenester. Disse utfordringene vil kreve løsninger i form av en helse- og velferdsmiks, der et mangfold av aktører, både offentlige, ideelle og private deltar i oppgaveløsingen. I tillegg til å gi økt kapasitet, vil det bidra til nødvendig innovasjon i helse- og omsorgssektoren. Ikke fordi de private eller ideelle er mer innovative enn de offentlige, men fordi et mangfold av aktører gir ulike oppgaveløsninger og mulighet for læring på tvers, sa Hannisdal i høringen.

Bakgrunnen for forslaget fra Arbeiderpartiet er at representantene er bekymret for at det skal skapes et todelt helsevesen. De har dessuten en oppfatning om at private helsevirksomheter utgjør en viktig del av problemet. Representantforslaget inneholdt derfor en rekke punkter som på ulike måter vil regulere og begrense private aktørers virksomhet. 

Spekter deler bekymringen for en sosialt ujevn tilgang på helsetjenester, men mener bidrag fra private snarere er en del av løsningen enn problemet.

Svaret på utfordringen med å forebygge et todelt helsevesen er ikke å begrense muligheten til bidrag fra private og ideelle aktører. Norge skal ha et sterkt offentlig helsevesen bygget på verdier som likhet, trygghet og kvalitet. Innen denne rammen kan private og ideelle sykehus og institusjoner snarere benyttes mer, på oppdrag fra det offentlige, enn i dag. Dette vil bidra til å redusere ventetider, gi flere tilgang til behandling og slik bidra til å redusere risikoen for et todelt helsevesen, sa Hannisdal videre.

Spekters medlemmer Aleris helse AS og Volvat medisinske senter deltok også i høringen. Du kan se opptak av høringen på Stortingets hjemmeside. Se lenke på denne siden.