Spekter er bekymret for kulturinstitusjonene som med regjeringens forslag til statsbudsjett heller ikke for neste år kompenseres for pris- og lønnsvekst.  

– Kostnadsveksten i 2022 har vært mye høyere enn budsjettert, noe som betyr at kulturlivet allerede tar med seg en underdekning inn i 2023. I tillegg legger regjeringen til grunn en prisvekst for neste år som er langt lavere enn SSBs og Norges banks prognoser. Det vil høyst sannsynlig svekke institusjonenes handlingsrom ytterligere det neste året, advarte Magnusson.

Hun ba komiteen følge situasjonen nøye, og å vurdere kompenserende tiltak i Revidert Nasjonalbudsjett om regjeringen bommer på prisveksten. Hun mente også at man i stedet for å foreta denne typen skjulte kutt i budsjettet bør hente frem igjen Produktivitetskommisjonen rapport.

– Her er det gode forslag til hvordan man kan få mer igjen for hver offentlig krone som anvendes, sa Magnusson.

Det selges færre billetter enn før pandemien

Magnusson påpekte samtidig at kulturlivet fortsatt opplever ettervirkninger av koronapandemien ved at publikum kjøper færre billetter, og at billettene i tillegg blir kjøpt nærmere premieredatoen enn før pandemien.

– Når forhåndssalget uteblir, reduserer det samtidig forutsigbarheten for institusjonene, poengterte hun.

Ønsker bedre vilkår for offentlig privat samarbeid

Spekter er også kritiske til at regjeringen foreslår å avvikle gaveforsterkningsordningen.

– Flere kulturaktører nøt godt av denne ordningen, og at den nå forsvinner betyr i realiteten et ytterligere økonomisk nedtrekk, slo Magnusson fast.

Bekymret for budsjettkuttet for NRK

Spekter tok også opp en bekymring for regjeringens forslag til kutt i budsjettet for NRK i 2023 under høringen.

– Det er positivt at regjeringen har fått på plass et fireårig styringssignal, men en økning på 1,4 % i budsjettet for neste år innebærer i realiteten et betydelig kutt. Med underdekningen NRK tar med seg fra i år, vil de i 2023 stå foran et innsparingsbehov på rundt 300 millioner kroner.  I Oslo Economics’ rapport fra i fjor, advares det mot videre budsjettkutt i NRK. De frykter dette ikke bare vil senke kostnadene, men også svekke måloppnåelsen, sa Magnusson.

Les Spekters skriftlige innspill til Familie- og kulturkomiteen her (PDF, 150KB).

Her kan se video av Spekters innlegg: (Opptaktet starter 13:30)