- Kulturmeldingen vektlegger demokrati, ytringsfrihet og dannelse. Derfor er det et paradoks at også den nye regjeringsplattformen inneholder formuleringer som kan begrense NRKs programportefølje, sa direktør Sverre Høven på høringen.

Regjeringen skriver i Granavolden-plattformen at den skal «arbeide for at NRK i minst mulig grad svekker aktivitetsgrunnlaget til medier som henter sine inntekter i markedet». Videre står det at «All mediestøtte skal samles i én ordning.» 

Disse formuleringene kan tolkes som at Regjeringen ønsker å tilpasse NRK-plakaten, slik at NRK «i minst mulig grad svekker aktivitetsgrunnlaget til medier som henter sine inntekter i markedet». 

I Medietilsynets rapport fra 2018 om NRKs bidrag til mediemangfoldet, konkluderes det slik: «Å svekke NRK som offentlig finansiert allmennkringkaster vil ikke gjøre de kommersielle mediene mer konkurransedyktige, og kan heller svekke enn styrke et samlet mediemangfold».

Høven påpekte videre at det er avgjørende at NRK og andre offentlig støttede kulturinstitusjoner har mulighet til å utvikle nye forretningsmodeller og øke sin egeninntjening, uten at tilskuddet reduseres straks man lykkes.
-  Spekter skulle ønsket denne tematikken var bedre belyst i meldingen, ikke minst for å skape aksept for dette også blant kommersielle kulturaktører, sa Høven.

ABE-reformen bør evalueres

Spekter understreket også betydningen av en evaluering av regjeringens avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE-reformen). I Granavolden-erklæringen sier Regjeringen at den vil videreføre ABE-reformen, men samtidig vurdere hvordan den kan målrettes bedre for å oppnå målene om avbyråkratisering og effektivisering.

– Problemet med reformen er at alle institusjoner får omtrent det samme prosentvise realkuttet i sine tilskudd. Noen institusjoner hadde effektivisert driften før reformen, og blir ekstra hardt rammet.  For andre, som har et større innsparingspotensial, kan reformen bli en sovepute. Derfor er det viktig å se på hva som fungerer og hva som ikke fungerer, påpekte Høven.

Storbyene bør få formell rolle i dialogprosessen

-Overføring til fylkeskommunal forvaltning vil kunne gjøre mange kulturinstitusjoner sårbare i tøffe budsjettprosesser, særlig når de skal konkurrere med andre lovpålagte offentlige oppgaver, sa Audun Eckhoff, spesialrådgiver i Spekter.

Spekter la også vekt på at storbyene er kulturelle kraftsentre som bør få status som selvstendige partnere i den dialogprosessen det er lagt opp til mellom stat, regioner og institusjoner.

– Byer som huser store kulturinstitusjoner vil representere en svært stor andel av de nye regionenes kulturbudsjetter. Derfor bør de få en formell rolle i den viktige politiske dialogen om overføring av forvaltningsansvar. Dette prinsippet er det viktig å få nedfelt i den forespeilte dialogprosessen, påpekte Eckhoff.

Vedlikeholdsetterslep er potensiell utgiftsbombe

Spekter påpekte også det store og økende vedlikeholdsetterslepet som gjelder for mange kulturbygg. Her kan det ligge en potensiell utgiftsbombe for fylkeskommunene. Dette er det viktig å få godt belyst før man tar en endelig beslutning om overføring av budsjett- og forvaltningsansvar.

Se og les mer om høringen på Stortinget.no

Spekters skriftlige innspill kan lastes ned her (PDF, 241KB)